รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 535041100111 นายจักรกฤษณ์ เปรมนิยา วิศวกรรมสำรวจ j.survey.engineering@gmail.com
2 545040200465 นายจิรสิน ลีตระกูล วิศวกรรมสำรวจ jirasin77@hotmail.com
3 565040100721 นางสาวเปมิกา อัยกูล วิศวกรรมสำรวจ pemy_2010@hotmail.com
4 566040600082 นายจิรภาส อุปรไมยมาศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม xtapho@hotmail.com
5 575040200686 นางสาวสุพิชญา จุติปัญญา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม pakkard.2804@gmail.com
6 575040201064 นายศักดิพงศ์ ลิ้มพานิช วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม title.kub@hotmail.co.th
7 575040201171 นายธรรมรัตน์ บุญโชติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม tone-bell@hotmail.com
8 576040600115 นายดนัย รุ่งเรือง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม spyware_ix@hotmail.com
9 576040600081 นายชัชวรรณ ดวงมะณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม chatchawan2@hotmail.com
10 576040600248 นายสุรชัย คำมีศรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม do_thai@hotmail.co.th
11 566040600421 นางสาวลลิตา โสภณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม -
12 566040600512 ว่าที่ร้อยตรีเดชขจร วงษ์ศุข วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม -
13 556040600406 นายสายชล มงคลนำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม NA_NOSAKA@HOTMAIL.COM
14 586040600353 นางสาวสมพร พันปี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม sompon2012@hotmail.com
15 566040600322 นายณัฐพร ฤทธิเรือง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม -
16 565040200927 นายสุทธิพงษ์ เพาะเจริญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
17 575040300684 นางสาววิชุดา บุญพจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ giftwichu@gmail.com
18 576040400078 นายณรงค์ศักดิ์ ดีนา วิศวกรรมอุตสาหการ narongsak.a285@gmail.com
19 546040410112 นางสาวโสพัชชา จันทร์สำรวม วิศวกรรมอุตสาหการ kwang.mt32@gmail.com
20 576040400102 นายนพดล รอดน้อย วิศวกรรมอุตสาหการ Noppadol.neung1955@gmail.com
21 575040300197 นายณัฐพล สงครามยศ วิศวกรรมอุตสาหการ aun_giza@hotmail.com
22 545040300380 นายณัฐพงศ์ ศรีจันทึก วิศวกรรมอุตสาหการ water_pok_zuit@hotmail.com
23 535040400157 นายกิตติศักดิ์ พรหมคุปต์ วิศวกรรมอุตสาหการ kengz_number9@hotmail.com
24 556040400443 นายภาคภูมิ พาหาสินธุ์ วิศวกรรมอุตสาหการ pakpoom_jo@hotmail.com
25 576040400193 นายอภินันท์ กันทสอน วิศวกรรมอุตสาหการ oshidiesel12@gmail.com
26 565040300727 นายสรัล ฟุ้งเฟื่อง วิศวกรรมอุตสาหการ
27 555040300892 นายประกิจ ชุนธีรสรรค์ วิศวกรรมอุตสาหการ pakit442@hotmail.com
28 575040800550 นายปรีดี ทองสุข วิศวกรรมเคมี
29 575040301120 นายศีลวัชร์ สุกใส วิศวกรรมเครื่องกล sil.suksai@gmail.com
30 565040300933 นายพิมาย ศรีทรัพย์ วิศวกรรมเครื่องกล minebaza_1599@hotmail.com
31 575040301328 นายภูริภัทร์ จินดายล วิศวกรรมเครื่องกล mosspuripat@gmail.com
32 575040301070 นางสาวระพีพรรณ หาดี วิศวกรรมเครื่องกล nongmind-1995@hotmail.com
33 575040300791 นางสาวสุนิศา เล็กกลาง วิศวกรรมเครื่องกล ruwkung123@gmail.com
34 565040300628 นายสันติชัย มุสิแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล m.santichai_me11@hotmail.com
35 575040301138 นายเศรษฐภักค์ มงคลศิลป์ วิศวกรรมเครื่องกล Boss-taweetha@hotmail.com
36 556040310113 นายดนัย แก้วกิ่ง วิศวกรรมเครื่องกล Danai_2005@msn.com
37 575040300742 นายศุภกิตต์ ฤทธิ์ประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล Petch_za_9494@hotmail.com
38 575040300262 นายธนิต บุญน้อย วิศวกรรมเครื่องกล Mechanica2557@gmail.com
39 575040300163 นายณภัทร รัตโนดม วิศวกรรมเครื่องกล technology24772@gmail.com
40 575040301310 นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนศรี วิศวกรรมเครื่องกล patchy_love_friendly@hotmail.com
41 575040300395 นางสาวสุนันทา ขุนทะ วิศวกรรมเครื่องกล me.sunanmink@gmail.com
42 546040300354 นายอาณัฐชัย ราคา วิศวกรรมเครื่องกล anatchai1999@hotmail.com
43 565040301139 นายศราวุฒิ ชื่นชูแสง วิศวกรรมเครื่องกล Zoomku5552012@hotmail.com
44 575040300106 นายจิตติพันธ์ ชัยธีราศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล guiauto@hotmail.co.th
45 556040300304 ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล พวงทอง วิศวกรรมเครื่องกล night_za_js42@hotmail.com
46 586040300046 นายภาณุเดช ลับสันเทียะ วิศวกรรมเครื่องกล motherdo008@hotmail.com
47 575040300460 นางสาวกฤติมา ดีไพศาลสกุล วิศวกรรมเครื่องกล tipkrittima@gmail.com
48 575040301112 นางสาวศิริวรรณ น้อยนาค วิศวกรรมเครื่องกล ladybug_m@outlook.com
49 565040100242 นายจิรศักดิ์ จิตมุ่ง วิศวกรรมโยธา jirasak_bd1-2@hotmail.com
50 575040100878 นายศิรอรรถ เกลี้ยงทองคำ วิศวกรรมโยธา siraathterng@gmail.com
51 575040100597 นายนัทธพงศ์ สงวนพงศ์ วิศวกรรมโยธา benmorecivil@gmail.com
52 575040100472 นางสาวกุลวดี รัตนางกูร วิศวกรรมโยธา fome_zz@hotmail.com
53 545040100533 นายพลกฤต สมคะเน วิศวกรรมโยธา champmadee@hotmail.com
54 565040101455 นายปริชญ์ เลื่อนสุขสันต์ วิศวกรรมโยธา Gps_gap_perfect_smart@hotmail.com
55 556040100456 นายหัสดิน รื่นเริง วิศวกรรมโยธา -
56 566040101255 นายศักดิ์นุพงศ์ พุ่มปาน วิศวกรรมโยธา saknupong@hotmail.com
57 565040101646 นายภัทรพงษ์ คงสวี วิศวกรรมโยธา Golfputtharapong@hotmail.com
58 545040200267 นายชินวัฒน์ แสงรุ้ง วิศวกรรมไฟฟ้า chinnawat_t0t0@hotmail.com
59 535040200011 นายกฤษฎากร เจริญพงศ์พิสุทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า Mean8120@gmail.com