รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 565040100788 นางสาวเมริน ปิ่นทอง วิศวกรรมสำรวจ ma_pinthong@hotmail.com
2 555040100805 นายศิวะ คงคล้าย วิศวกรรมสำรวจ -
3 575040100811 นางสาวรุ่งรดา นิยม วิศวกรรมสำรวจ 575040100811@mail.rmutk.ac.th
4 585041100165 นางสาวเพียงนภา ชาญณรงค์ วิศวกรรมสำรวจ naewpiangnapa@hotmail.com
5 575040101579 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคำวัง วิศวกรรมสำรวจ nunueng1617@gmail.com
6 565040100705 นางสาวปลายฝน แจ้งเสน วิศวกรรมสำรวจ Playfon_2536@hotmail.com
7 586040600155 นายยุทธชัย นิ่มสุวรรณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม min13168@hotmail.com
8 586040600338 นายปัญญา เธียรตระการพงศ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Panya_mike22@hotmail.com
9 546040610315 นายประสิทธิ์ อ่ำสาริกา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
10 575040200843 นายพิชัยยุทธ ประเดิมทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม dodon_four@hotmail.com
11 586040600080 นายดิษย์พงศ์ ยงศิริชัยสกุล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม disapong2537@hotmail.com
12 586040600130 นายพีรวิชญ์ จุลพันธ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม j.peerawitt@gmail.com
13 576040600222 นายพุทธพงษ์ กิตติรัตน์รังสี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม puttaphong2883@gmail.com
14 596040600048 นายชลทิศ ปานพรหมมินทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม markchollatit@gmail.com
15 585040600553 นายวรพล สุภาวิทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม jayworio45677@gmail.com
16 596040600220 นายวรวุฒิ ชาญกิจ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม c.flook39@gmail.com
17 596040600063 นายทรงพล ชุมภูสม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม k_lovesen@hotmail.com
18 585040400624 นางสาวปรียา ดวงพลอย วิศวกรรมอุตสาหการ snook_preeya@hotmail.com
19 575040301005 นายนิธิกร หงษ์สุวรรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ toei.nitikorn@hotmail.com
20 585040400061 นายธนภัทร ค้าสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ fluck-thanapat@hotmail.com
21 585040400509 นายวิษณุกร ขอนบุญนาค วิศวกรรมอุตสาหการ Gear_ie13@outlook.com
22 585040400384 นายณรงค์ธัช เอกปัชชา วิศวกรรมอุตสาหการ guchamp57@gmail.com
23 566040400251 นายเหรียญทอง วิสุทธิคุณ วิศวกรรมอุตสาหการ relative_mcs@hotmail.com
24 585040800716 นางสาวพรรณกร เรืองทัพ วิศวกรรมเคมี phannakornsun@gmail.com
25 575040800527 นางสาวชลธิชา วันบุตร วิศวกรรมเคมี nb_zecbewbuw@hotmail.com
26 575040800469 นางสาวธัญชนก บินเรโบ วิศวกรรมเคมี noona.tunchanok270139@gmail.com
27 585040300543 นายวิทวัส แก่นเมือง วิศวกรรมเครื่องกล plukpluk7@gmail.com
28 566040301301 นายสิริวัฒน์ น้อยมา วิศวกรรมเครื่องกล siriwat2536@hotmail.co.th
29 586040301119 นายอดิศักดิ์ มงคลสระ วิศวกรรมเครื่องกล Blukdui@hotmail.com
30 586040300277 นายพิชชากร แกมทอง วิศวกรรมเครื่องกล purebanhpu@hotmail.com
31 575040301161 นายสิริศักดิ์ ชาติแพงตา วิศวกรรมเครื่องกล madisus000@hotmail.co
32 575040300445 นายปิติทัช อัครวิทยาภูมิ วิศวกรรมเครื่องกล sdi_klui@hotmail.com
33 586040100438 นายอัตกร ลงเงิน วิศวกรรมโยธา Atkron2538@gmail.com
34 575040100969 นางสาวพิมพ์วลี นิ่มผล วิศวกรรมโยธา Pimvaleenimphol@gmail.com
35 575040100167 นายชาญณรงค์ พรมแดง วิศวกรรมโยธา tuey_tueylove@hotmail.com
36 575040101520 นางสาวสายธาร ปัญจะการ วิศวกรรมโยธา saithan_june@hotmail.com
37 586040100289 นายเสกสรรค์ สาสนัส วิศวกรรมโยธา ่jomemycee@hotmail.com
38 585040100539 นายธนพล อริยะกมลรัตน์ วิศวกรรมโยธา thong_insamu@hotmail.com
39 575040101736 นางสาวกัญญาพัชญ์ จิรพัทธ์ปกรสิน วิศวกรรมโยธา Kanyapatjirapatpakonsin@gmail.com
40 586040100016 นายขจรพงศ์ รัตนวิจิตร วิศวกรรมโยธา hothotkot@hotmail.com
41 586040100073 นายธชายุธ เตจ๊ะนัง วิศวกรรมโยธา yamamotocup@hotmail.com
42 586040100198 นายพูนทรัพย์ ทาแกง วิศวกรรมโยธา Poonsap_ta@outlook.co.th
43 586040100131 นายนันทกรณ์ โภคัย วิศวกรรมโยธา gang0831024001@gmail.com
44 565040101463 นางสาวศิรภัสสรณ์ ศรีใส วิศวกรรมโยธา iceesirapasorn@gmail.com
45 575040101256 นายกีรติ จิระพนาวัลย์ วิศวกรรมโยธา art_lovemom@hotmail.com
46 586040100057 นายทฤษฎี ทัพเมือง วิศวกรรมโยธา mm8139150@gmail.com
47 575040101595 นายอนุช นิเทศน์พัฒนา วิศวกรรมโยธา nayanut00@gmail.com
48 575040100779 นางสาวณชรัฏฐ์ เตชะนัดตา วิศวกรรมโยธา khaitomtechanadta@gmail.com
49 575040100530 นายตะวัน อินทร์ประเสริฐ วิศวกรรมโยธา tawan3663@gmail.com
50 575040101009 นางสาวรชินชล พุ่มจุ้ย วิศวกรรมโยธา pangpond80939@hotmail.com
51 575040100837 นายไพโรจน์ สังข์หร่าย วิศวกรรมโยธา aoumdemo@gmail.com
52 575040100464 นางสาวกุลธิดา แก้วซัง วิศวกรรมโยธา moddang999@hotmail.com
53 545040200598 นายวิศรุต วรพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า mxzero_satan@hotmail.com
54 585040200560 นายอภิสิทธิ์ ขจรพรพิสิฐ วิศวกรรมไฟฟ้า engineer24526@gmail.com
55 585040200198 นายพงษ์พัฒน์ บัวมณี วิศวกรรมไฟฟ้า neem_9976@hotmail.com
56 575040200744 นายอานนท์ วรรณะ วิศวกรรมไฟฟ้า arnonwanna@gmail.com