รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะศิลปศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525010202014 นางสาวสุธิดา มูนธนสาร การโรงแรม airjummum@gmail.com
2 525010201297 นางสาวสุภาวดี เลิศชัยปรีชากุล การโรงแรม oil428@hotmail.com
3 525010201198 นางสาวหทัยชนก พัฒละ การโรงแรม
4 525010200091 นางสาวจิระนันท์ กาศบำรุง การโรงแรม jk_jiranan@hotmail.com
5 525010200141 นางสาวสุภาพร แซ่อึ้ง การโรงแรม nuizz@hotmail.com