รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะศิลปศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575010200633 นายวงศกร นาคสังข์ การโรงแรม stylestrong@hotmail.com