รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะศิลปศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525010300461 นายสุขวุฒิ พิทยจำรัส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล maxix_1236@hotmail.com
2 525010300412 นางสาวเสาวภา ธุมชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล pha.woo.wow@gmail.com
3 525010300313 นางสาวศุภรัตน์ อมรรัตนาศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล acca_nan@hotmail.com
4 525010300354 นางสาวรัศมี สำราญดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล mee_lek02@hotmail.com
5 525010301030 นางสาวขวัญนภา บัวศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล kwannapa_noon@yahoo.com
6 525010300230 นางสาวชนาทิพย์ จิตรจำลอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล chanatip_m@windowslive.com
7 525010300222 นางสาวจรัสศรี สังข์สุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล iipoolinkii@hotmail.com
8 525010300800 นางสาววัชราภรณ์ ภู่ประไพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล aoriie_cozy@hotmail.com