รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะศิลปศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585010600120 นางสาวนภัสสร พัดเพ็ง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร npchenyuan@gmail.com
2 585010600625 นางสาวอุสา คงพระจันทร์ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร kongphrajun@hotmail.co.th
3 585010600435 นางสาวชาริณี ปิ่นทอง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร char_chak@hotmail.com
4 585010600542 นางสาวภาณุมาส จันทร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร oumilysb@gmail.com