รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2561

คณะศิลปศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575010101245 นายสุรพงษ์ ทรงสัตย์ การท่องเที่ยว intelligent_teen@hotmail.com
2 575010201029 นางสาวชนิกานต์ รักสมบัติ การโรงแรม Primchk@gmail.com
3 575010201227 นายพีรพล การบรรจง การโรงแรม pee_005@hotmail.com
4 575010200435 นางสาวพัชมล นรมาตร์ การโรงแรม fernpatcha@hotmail.com
5 575010201318 นายกานต์พงศ์ ตรงสิริไพศาล การโรงแรม panter_zovos@hotmail.com
6 575010200591 นางสาวโยทกานต์ ฝุงกิ้ว การโรงแรม noo_yoai@hotmail.com
7 575010500131 นายชัยวัฒน์ ศรีสุพรรณวิทยา ภาษาญี่ปุ่น srisupunvittaya@gmail.com
8 575010500644 นางสาววิชุดา สนิทกุล ภาษาญี่ปุ่น wi_kuku@hotmail.com
9 575010500164 นายธนาคาร หลีทองหล่อ ภาษาญี่ปุ่น BAKUTARO_THAILAND@WINDOWSLIVE.COM
10 575010300854 นางสาวศิริวรรณ สาริศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล Siriwan_15488@hotmail.com
11 575010300953 นางสาวธัญพร จำลองชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล thanyapon15faii@gmail.com
12 575010300789 นายอาณัฐชัย แฉล้มวารี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล malik_sickness@hotmail.com
13 565010301820 นางสาวพลอยพรรณ วรนุช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล Namploy38@gmail.com
14 575010301159 นางสาวสุพิชชา ผลพานิช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล Fah_supitcha@hotmail.com
15 575010300151 นางสาวชฎาพร จันดาหาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล chadaa_oil@hotmail.com
16 575010300961 นางสาวธีริศรา ศาสนวิบูลย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล mz_ni-ke@hotmail.com
17 575010301563 นางสาวสุชาดา พรหมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล tanyong_8109@hotmail.com
18 575010301555 นางสาววิมลสิริ สุขโสดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล wimonsiri.s@hotmail.com
19 575010301274 นางสาวสมิตา วันทา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล hyunniepowder@gmail.com
20 575010301423 นางสาวสุภาพร กลายแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล spearmintspp@gmail.com
21 575010301530 นางสาวมัชฌิมา สุขแสง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล maiiqashsuk_@hotmail.com
22 575010301332 นางสาวธัญจิรา แซ่หว่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล som_40728@hotmail.com
23 575010300250 นางสาวมลฤทัย เหมน้อย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล hammales@gmail.com
24 575010300490 นางสาวณัฐชยา อึ่งบำเหน็จ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ning_1_2@hotmail.com
25 575010300011 นายไชยมงคล เกตุเรืองโรจน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
26 575010301548 นายรพีพัฒน์ แจ่มใส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล moorapeepat@hotmail.com
27 575010300516 นางสาวธีรดา คำพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล poison_pure@hotmail.co.th
28 575010600733 นางสาวภัสสร มากรุ่ง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Zaypatsorn@gmail,com