รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะศิลปศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575010200633 นายวงศกร นาคสังข์ การโรงแรม stylestrong@hotmail.com
2 575010301399 นางสาวพรทิพา ตรีสิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล hathaitip_ae@hotmail.com
3 585010300275 นายจตุพงษ์ วัจนคุณอนันต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล bigtony1150@hotmail.com
4 585010300341 นางสาวกนิษฐา ตัณฑ์กุลรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล minamo-sama.kawaii@hotmail.com
5 585010300374 นางสาวชุติกาญจน์ นุธรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ging_chutikan@hotmail.com
6 585010300333 นางสาวทิพเนตร ปะระทัง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล Cathyb.steven@gmail.com
7 585010300648 นายภาวิต ขวัญยืน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล boss.pawit@gmail.com
8 585010301125 นายสุรศักดิ์ นารีจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล tnpton@gmail.com
9 585010301208 นายวราวุธ วรสารนันท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล fameiei.ww@hotmail.com
10 585010300564 นายนำชัย คุ้มรักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ncgotzer@outlook.com
11 585010300242 นางสาวขนิษฐา จารุวิภาต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล kingdom_most@hotmail.co.th
12 585010300580 นางสาวบุญศิริ เสือคำรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล sp.polio@hotmail.com
13 585010301356 นายวชิรพงศ์ สุริโยรัตนโนภาส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล get23715@hotmail.com
14 585010300051 นายเขมนันท์ ดาลาด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล basketball_tab"hotmail.com
15 585010300358 นางสาวกานต์ธิดา มาถาวร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล sandym_36677@hotmail.com
16 585010600120 นางสาวนภัสสร พัดเพ็ง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร npchenyuan@gmail.com
17 585010600542 นางสาวภาณุมาส จันทร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร oumilysb@gmail.com
18 585010600625 นางสาวอุสา คงพระจันทร์ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร kongphrajun@hotmail.co.th
19 585010600435 นางสาวชาริณี ปิ่นทอง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร char_chak@hotmail.com