รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585071800296 นางสาวฐิติกานต์ ศรีชัยชนะ วิศวกรรมสิ่งทอ mb20084911@hotmail.com