รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585071900104 นายชยพล สังสีมา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ kril13579@hotmail.com