รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585072000391 นางสาวนภัสสร สลักคำ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น nesttang1606@gmail.com
2 585072000490 นางสาวจุฑาทิพย์ ดอกโศก ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น Juthathip.doksok1234@gmail.com
3 585072000268 นางสาวจิตรลดา เฉลิมทรง ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น jitlada0875518230@gmail.com
4 585072000342 นายธนันชัย บุญเพ็ง ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ryumusic_kpop@hotmail.com
5 585072000888 นายอภิวัฒน์ อินภูมิ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น oil_apiwat@hotmail.com