รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575071900295 นางสาวปภาวดี ไชยโคตร วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ sao.sow50@gmail.com
2 575071900089 นางสาวภณินันท์ คงกระพันธ์ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ Teebuppha_tee@hotmail.com
3 575072000582 นางสาววิราวรรณ จันทร์แก้ว ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น Ploy72948@gmail.com
4 575072000467 นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลแท้ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น onookphattaranit@gmail.com
5 575072000418 นางสาวนภัสนันท์ ปิ่นมิ่ง ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น p.npsn36@gmail.com