รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 577060301246 นางสาวอารยา แอ้นชัยภูมิ คหกรรมศาสตร์ศึกษา Arayamameu@hotmail.com
2 577060300602 นางสาวพรทิพย์ วามะเกตุ คหกรรมศาสตร์ศึกษา au.mimoo@icloud.com
3 586060300322 นายเอกวิทย์ เกตุพลทอง คหกรรมศาสตร์ศึกษา Ekky466@gmail.com
4 576060300034 นางสาวขนิษฐา เรืองวิเศษ คหกรรมศาสตร์ศึกษา valentine_toon@hotmail.com
5 577060301311 นางสาวสุจิตรา เชษฐสิงห์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา maynaka512@gmail.com
6 577060300065 นางสาวกาญจนา อุดมฉิมพลี คหกรรมศาสตร์ศึกษา Mery.555@hotmail.com
7 586060300199 นายภวัต ลครพล คหกรรมศาสตร์ศึกษา Phawat-jaja@hotmail.com
8 577060300719 นางสาววิภารัตน์ ศรีแก้ว คหกรรมศาสตร์ศึกษา Wiparatsrikeaw@gmail.com
9 577060301345 นายศักดา หาญชนะ คหกรรมศาสตร์ศึกษา snsdfluka_122@hotmail.com
10 586060300215 นางสาวมัณฑนา ทับทิมดี คหกรรมศาสตร์ศึกษา tang_me769@hotmail.com
11 577060300750 นางสาวดวงกมล สุขปาน คหกรรมศาสตร์ศึกษา Daungkamol2008@hotmail.com
12 577060301162 นายอรรถพล เถาน้อย คหกรรมศาสตร์ศึกษา meeza2538080@gmail.com
13 586060300314 นายเอกรินทร์ จำปาลวด คหกรรมศาสตร์ศึกษา jolin_taemin@hotmail.com
14 577060300651 นางสาวมิ่งขวัญ งามทวีทรัพย์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา mingkwan654@hotmail.com
15 577060301048 นางสาวศุภรัตน์ กว้างขวาง คหกรรมศาสตร์ศึกษา supparat_pae@outlook.co.th
16 577060301279 นางสาวณัฐวรรณ ฦาชา คหกรรมศาสตร์ศึกษา nuttawan_diff@outlook.co.th
17 577060301147 นางสาวสุวิมล นิทรัพย์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา rynm_only4@hotmail.com
18 577060301113 นางสาวสุธากาล วันลี คหกรรมศาสตร์ศึกษา Mymint1995@gmail.com
19 577060301261 นางสาวนุสบา บุญโนนแต้ คหกรรมศาสตร์ศึกษา pang205@hotmail.com
20 577060301071 นางสาวสิริกุล เดือนใส คหกรรมศาสตร์ศึกษา Dows_za@hotmail.co.th
21 577060300826 นายณัฐภพ ศิริสาคร คหกรรมศาสตร์ศึกษา boompooh56@hotmail.com
22 586060300330 นายมารุต สร้อยสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ศึกษา rugloveyou@hotmail.com
23 577060300669 นางสาวยุพา จิตต์ชาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา yupa963@hotmail.com
24 577060300727 นางสาวปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา nitting_mai@hotmail.com
25 577060300883 นายพิพัฒน์ นาขามป้อม คหกรรมศาสตร์ศึกษา lasttime-pipat@hotmail.com
26 577060300735 นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย คหกรรมศาสตร์ศึกษา epui38@hotmail.com