รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585061000915 นายอนันตชัย เอี่ยมโคกสูง ธุรกิจอาหาร imos_soy30@hotmail.com
2 585061000741 นางสาวพัชรากร พัชรผาติ ธุรกิจอาหาร k.ffz@hotmail.com
3 585061000998 นางสาวจิรวลี ปิ่นทอง ธุรกิจอาหาร toon_zie@hotmail.com
4 585061000022 นางสาวกนกอร พรมมา ธุรกิจอาหาร lookkaew.31515@gmail.com
5 585061000287 นายจิรัฎฐ์ พรปฏิมากร ธุรกิจอาหาร nt.jeerat083@gmial.com
6 585061000253 นางสาวกรรณิกา สุวรรณชัยรบ ธุรกิจอาหาร girlandman@hotmail.com
7 585061000444 นางสาวพริสร มังคล้าย ธุรกิจอาหาร ten.lovely@hotmail.com