รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525061200883 นายสมิต นาเทวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2 525061200875 นางสาวกานดา ฉัตรวุฒิไกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 525061200818 นางสาวลักขณา ดิษฐป้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร nim-blue@hotmail.com
4 525061200156 นางสาวจันทิมา ทิพย์สุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Chantima.yeas@hotmail.com
5 525061200479 นางสาววนิดา พรมเสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร m_wanida@hotmail.com