รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575061200730 นางสาวศิริชัชชา แก้วพะวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร micmic19872@hotmail.com