รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 546060500644 นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง อาหารและโภชนาการ ui-nw-99@hotmail.co.th
2 546060500818 นางสาวขนิษฐา มีบุตรดี อาหารและโภชนาการ hahanasung@hotmail.com
3 546060500263 นางสาวธนาภรณ์ เวียงนาค อาหารและโภชนาการ pingping_0404@hotmail.com
4 525060500309 นางสาวอุทุมพร สุภรณ์ไพจิต อาหารและโภชนาการ nanza_bmw@hotmail.com
5 546060500206 นางสาวฐานิดา โชคนิรมิตร อาหารและโภชนาการ thanida_2532ni@hotmail.com
6 546060500073 นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์ อาหารและโภชนาการ Nattii1990@hotmail.com
7 525060502644 นายรัฐพล วิกาหะ อาหารและโภชนาการ kon_man_ba@hotmail.com
8 536060500397 นางสาวภรณ์ทิพย์ สิงห์นารายณ์ อาหารและโภชนาการ Isabell_bb@hotmail.com
9 546060501188 นายหัสนัย เรือนเพชร อาหารและโภชนาการ mark.indy@hotmail.com
10 525060500127 นางสาวอรอุมา แสงเดช อาหารและโภชนาการ Ornuma2@hotmail.com
11 525060502685 นางสาวจันทรวรรณ ฟุ้งสุข อาหารและโภชนาการ numjan_missmer@hotmail.com
12 546060500032 นายกัมปนาท ธรรมใจอุด อาหารและโภชนาการ matong_love@hotmail.co.th
13 536060500850 นายสิริศักดิ์ อุตระ อาหารและโภชนาการ utara.sirisak@gmail.com
14 525060501992 นายศรัณย์ สุขอนันต์ อาหารและโภชนาการ benz_kung_1@hotmail.com
15 525060502669 นายวีรพงษ์ ศรีสิทธิเดโช อาหารและโภชนาการ god_of_loki@hotmail.com
16 525060502800 นางสาวธีรวรรณ ทรัพย์หนุน อาหารและโภชนาการ nay_nay_n@hotmail.com
17 525060501943 นางสาวสาริณี เดชเบญจชัย อาหารและโภชนาการ kik21651@hotmail.com
18 525060501810 นางสาวสิริมา ลาภเจริญรุ่ง อาหารและโภชนาการ a_zi_602@hotmail.com
19 525060500614 นางสาวกัญญารัตน์ รุจิรายุกต์ อาหารและโภชนาการ kanyaf@hotmail.com
20 546060500636 นางสาวปารมี มีจันทร์ อาหารและโภชนาการ Som.o.lovemom@hotmail.com
21 546060500776 นางสาววนิดา แสงจันทร์ อาหารและโภชนาการ Nongnukeaw@hotmail.com
22 546060500685 นางสาวเพชรรัตน์ สุภาษร อาหารและโภชนาการ petcharat19134@hotmail.com
23 546060501162 นางสาวโสพิศ สิมมาสา อาหารและโภชนาการ sopid_s23@hotmail.com
24 525060500887 นางสาวเยาวรินทร์ อุทัยวัฒนปรีชา อาหารและโภชนาการ depapepe_pui@hotmail.com
25 525060500606 นางสาวศิราณี ทำแกว อาหารและโภชนาการ 2010_kwang33@hotmail.co.th
26 546060500826 นางสาวจิราภรณ์ โตแก้ว อาหารและโภชนาการ bo_tokaeo@hotmail.com
27 525060500879 นางสาวจิรัชญา บัวตา อาหารและโภชนาการ b_bee_tommy@hotmail.com
28 525060500069 นางสาวทิวาวรรณ รักญาติ อาหารและโภชนาการ jarlod_beer@hotmail.com
29 546060500719 นางสาวมิรันตี หงษ์อิ่ม อาหารและโภชนาการ cin1908@hotmail.com
30 546060500768 นางสาววนาลี กัณฑรักษ์ อาหารและโภชนาการ yinggoy@hotmail.com
31 546060501311 นางสาวภาวิณี อินมณี อาหารและโภชนาการ
32 525060502628 นางสาวเกสริน พลายน้อย อาหารและโภชนาการ pooh_girl1992@hotmail.com