รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 606060500133 นางสาวชนิสรา ใจสุง อาหารและโภชนาการ chanisarajai@gmail.com
2 585060501889 นางสาวอุทุมพร แสนบุญส่ง อาหารและโภชนาการ uthumpornhong@gmail.com
3 606060500166 นางสาวณัฐชยานี แซ่โก อาหารและโภชนาการ Cream__ma@hotmail.com
4 606060500117 นางสาวจารุวรรณ มั่นคง อาหารและโภชนาการ VVIVO27912@gmail.com
5 585060501640 นางสาวสุภาพร เลิกบางพลัด อาหารและโภชนาการ aom_654@hotmail.com
6 585060501806 นายสรัช ทองงาม อาหารและโภชนาการ tonpalm_kz@hotmail.com
7 585060500808 นางสาวทิพรัตน์ โพธิทอง อาหารและโภชนาการ Tipparatpotithong@gmail.com
8 585060511060 นางสาวสุวรรณา ฟูมีสอง อาหารและโภชนาการ -
9 606060500323 นายพิษณุ ขันทะบัว อาหารและโภชนาการ nu.254021@gmail.com
10 585060501020 นางสาวเบญจกาญจน์ รัตนะ อาหารและโภชนาการ bentoza2009@hotmail.com
11 585060501087 นางสาวพรรณพิศุทธ์ สร้อยพรรณา อาหารและโภชนาการ seen2505@hotmail.com
12 585060501707 นายอานนท์ เกลาชู อาหารและโภชนาการ anon12207@gmail.com
13 585060500824 นายธนรักษ์ โสมประเสริฐ อาหารและโภชนาการ saim024765504@hotmail.com
14 585060501343 นางสาวรติชา คอนเอม อาหารและโภชนาการ tooncpss@gmail.com
15 606060500026 นางสาวกมลวรรณ ชมภู อาหารและโภชนาการ Kamonwanchompoo39@gmail.com
16 585060510583 นางสาวลักษณ์ประภา ชิดชมนาด อาหารและโภชนาการ Ngean_k8g&hotmail.com
17 585060511128 นางสาวอภิชญา ซีมาการ อาหารและโภชนาการ mild_apitchaya@hotmail.com
18 606060500315 นางสาวพิมพ์พิศา วาทีมงคลเลิศ อาหารและโภชนาการ donut27@hotmail.co.th
19 585060501103 นางสาวพัฒชิราภรณ์ แก้วสกุล อาหารและโภชนาการ patchiraporn3454@gmail.com
20 585060500352 นายฐิติพงศ์ ภาสประเสริฐทรง อาหารและโภชนาการ suteeman0123@gmail.com
21 585060500766 นางสาวณัฐมล แม่นปืน อาหารและโภชนาการ smilelovely_18@hotmail.com
22 606060500307 นางสาวพิชญาดา ศรีสุธรรม อาหารและโภชนาการ pichayada.gig@gmail.com
23 585060500865 นายนนทกร เวณุจันทร์ อาหารและโภชนาการ t_o_o_n1588@hotmail.com
24 585060501194 นางสาวรุ่งอรุณ แสงกล้า อาหารและโภชนาการ rungaroonsaengkla@gmail.com
25 606060500539 นางสาวเสาวรส จันทร์ภิรมย์ อาหารและโภชนาการ Sawarod.janpirom03@gmail.com
26 585060500626 นายธนพล สุขสบาย อาหารและโภชนาการ rocket_gate@hotmail.com
27 606060500521 นางสาวพรชิตา ผาคำ อาหารและโภชนาการ looklikelove-306Hotmail.com
28 606060500406 นายศรายุทธ เทศรุ่งเรือง อาหารและโภชนาการ momaylovet@gmail.com
29 585060501434 นายธีระยุทธ อุดมพืช อาหารและโภชนาการ jameswww000@hotmail.com
30 606060500240 นายนนทกานต์ สุขสถิตย์ อาหารและโภชนาการ Feenight12345@gmail.com
31 585060510120 นายชานน นิราศประชากุล อาหารและโภชนาการ pop.cop@hotmail.com
32 606060500067 นายกันตพงศ์ ภาดี อาหารและโภชนาการ phet13094@gmail.com
33 606060500448 นางสาวสุกัญญา สงขำ อาหารและโภชนาการ suukannya.bwit4@gmail.com
34 606060500158 นายชีระวิทย์ อำนวยสุขศิริชัย อาหารและโภชนาการ kla0123456789101112@hotmail.com
35 585060500113 นางสาวจารุภัทร ห้วยทราย อาหารและโภชนาการ jarupatjarupat@hotmail.com
36 606060500513 นางสาวโชติกา สุพรรณเนียม อาหารและโภชนาการ Chotika.supanneam@gmail.com
37 585060501723 นายอุกฤษฏ์ งามประเสริฐสุข อาหารและโภชนาการ Ukit-2538@hotmail.co.th
38 606060500331 นางสาวเพ็ญนภา พันธ์ประยูร อาหารและโภชนาการ mydear231996@gmail.com
39 585060510815 นายพรมงคล ก.จันทราภานนท์ อาหารและโภชนาการ ispoom6630@Gmail.com
40 585060501681 นางสาวอรอนงค์ ตาลประเสริฐ อาหารและโภชนาการ Onanong2313@gmail.com
41 606060500216 นางสาวธันย์ชนก อ้นแดง อาหารและโภชนาการ pakbung_bie@hotmail.com
42 585060510773 นายพงศธร แจ่มอุดม อาหารและโภชนาการ vvd74111@hotmail.com
43 585060500337 นางสาวโชคพร อักษร อาหารและโภชนาการ Chokpornaksorn@icloud.com
44 606060500091 นางสาวกุลธิดา จาดคำ อาหารและโภชนาการ kkunlathida1996@gmail.com
45 585060501756 นางสาวมิรันตรี ศรีสุวรรณ์ อาหารและโภชนาการ mim_orange@hotmail.com
46 606060500190 นางสาวธัญชนก จันทร์สีนาค อาหารและโภชนาการ Thanchanok0515@gmail.com
47 606060500042 นายกฤษดา ปานศิริ อาหารและโภชนาการ kritsadapansiri0301@gmail.com
48 585060501459 นายสุรเชษฐ์ อ่องสุขสัน อาหารและโภชนาการ surachet6354@gmail.com
49 585060510567 นางสาวมะลิวรรณ รัตนพันธุ์ อาหารและโภชนาการ -
50 606060500364 นางสาววริศรา ขาวสมบูรณ์ อาหารและโภชนาการ Warissara.k@gmail.com
51 606060500356 นางสาววนิศรา พูลคล้าย อาหารและโภชนาการ piinam_@hotmail.com
52 585060501715 นางสาวอาริยา อรุณวัฒนา อาหารและโภชนาการ Ariyaaroon1996@gmail.com
53 606060500265 นายนิติพล รอดปลื้ม อาหารและโภชนาการ benznaja191@hotmail.com
54 606060500414 นางสาวศิริกานต์ จันทร์สวัสดิ์ อาหารและโภชนาการ sirikan123321@gmail.com
55 585060500170 นายเจษฎา พิมประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ spdfpmay_159@hotmail.com
56 606060500141 นายชวกร ดอนสกุล อาหารและโภชนาการ 451cake451@gmail.com
57 585060500220 นางสาวชโลทร พงษ์อุดมปัญญา อาหารและโภชนาการ y.chalothon@gmail.com
58 585060500279 นางสาวเขมพิมล ธนะสิริ อาหารและโภชนาการ kampimon19@gmail.com
59 606060500422 นายศิริมงคล แสนยากุล อาหารและโภชนาการ sirimongkol2012_@hotmail.com
60 585060500014 นางสาวกนกพร คูคำ อาหารและโภชนาการ Nan_changkla09@hotmil.com
61 585060501632 นางสาวสุพัตรา นองละแม อาหารและโภชนาการ id_tusxiummin@outlook.com
62 606060500125 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วดำ อาหารและโภชนาการ julalaknun59@yahoo.com
63 595060510756 นางสาวนันทวัน วงศ์จินดาศักดิ์ อาหารและโภชนาการ sumetvi123@gmail.com​
64 606060500505 นายอัษฎา เมฆประดับ อาหารและโภชนาการ New138121@gmail.com
65 585060510807 นางสาวพรทิพย์ จินดาจามร อาหารและโภชนาการ Pronthipjindaja@gmail.com
66 606060500455 นางสาวสุพรรษา จตุเทน อาหารและโภชนาการ suphansa1489@gmail.com
67 606060500059 นางสาวกัญจน์ภรณ์ อุ่นพิกุล อาหารและโภชนาการ ganjaporn703@gmail.com
68 585060501871 นางสาวอาภาภรณ์ สุดใจรักษ์ อาหารและโภชนาการ paint_lazy@hotmail.com
69 606060500174 นางสาวณัฐฐา ธัญญาวินิชกุล อาหารและโภชนาการ nattha_ya_yok@icloud.com
70 585060500394 นางสาวณัฏฐธิดา อุบลมณี อาหารและโภชนาการ blue.beartansica@gmail.com
71 585060500188 นายชมบุญ กริชชไมภัค อาหารและโภชนาการ tudtoo0012@hotmail.com
72 606060500299 นางสาวพรธีรา บุญคง อาหารและโภชนาการ Pornteeraboonkong11@gmail.com
73 585060500030 นายกษิดิส มีวงศ์ อาหารและโภชนาการ augustsawman@gmail.com
74 585060511011 นางสาวสุธาทิพย์ จุลนิน อาหารและโภชนาการ suatuipjulanin@gmail.com
75 585060501673 นางสาวอรจิรา พิลารึก อาหารและโภชนาการ mieza_kiku@hotmail,com
76 585060501913 นางสาววิภวานี หะทัยธรรม อาหารและโภชนาการ vipavanee97@hotmail.com
77 606060500372 นางสาววิภาดา รอดเที่ยงธรรม อาหารและโภชนาการ Wiphada.rodthiangtham@hotmail.com
78 585060500253 นายฐปกรณ์ สระบุรินทร์ อาหารและโภชนาการ Tapakron_2499@hotmail.com
79 585060500550 นางสาวณุชฎา ช่างเรือ อาหารและโภชนาการ Nootchadaj23_@gmail.com
80 606060500497 นายอนุวัฒน์ ดีสมประสงค์ อาหารและโภชนาการ anuwat583404@gmail.com
81 585060510096 นางสาวจินดารัตน์ บุตรหมัน อาหารและโภชนาการ Nadear.saithong@GMAIL.COM
82 585060510963 นายสถาพร เคนประครอง อาหารและโภชนาการ www.bank1114@gmail.com
83 585060500378 นางสาวณภษร หวังภุชเคนทร์ อาหารและโภชนาการ nattawanwan@hotmailcom
84 585060501814 นายสิทธิพงษ์ สิงห์ทอง อาหารและโภชนาการ ohaboy200@gmail.com
85 585060500360 นางสาวฐิติมา ดิสนีเวทย์ อาหารและโภชนาการ film_123.d@hotmail.com
86 585060501137 นางสาวภาณุมาศ แก้วผ่อง อาหารและโภชนาการ One_go147za@hotmail.com
87 606060500182 นายธนัส มือแหละ อาหารและโภชนาการ thanas253799@gmail.com
88 606060500398 นายศรศมน ไชยวรรณ์ อาหารและโภชนาการ sornsamon_chaiwan@hotmail.com
89 585060501574 นางสาวสิรีธร มอบจัน อาหารและโภชนาการ nam--17nam@hotmail.com
90 585060500543 นายณัฏฐากร โสภา อาหารและโภชนาการ Nootchadaj23@gmail.com
91 585060501558 นายสิริ อัศวะธิดากร อาหารและโภชนาการ pondbakarti@gmail.com
92 585060501368 นางสาวรัฐฐาน์ เรืองพรทวีสิน อาหารและโภชนาการ pram_546@hotmail.com
93 585060501566 นางสาวสิริรัตน์ เรืองโรจน์วิริยา อาหารและโภชนาการ sirirat-221@hotmail.com
94 585060501061 นางสาวปวีณา เลาะเมาะ อาหารและโภชนาการ hasnahhaha@hotmail.com
95 585060501822 นางสาวสิริลักษณ์ สุขศรีทอง อาหารและโภชนาการ Sirilukseetong@gmail.com
96 585060501798 นายสรวิชญ์ ธรรมสุนทรี อาหารและโภชนาการ sorawitds129@gmail.com
97 585060501905 นายธีรภัทร ธนาดลพิพัฒน์ อาหารและโภชนาการ bassnpro@hotmail.com
98 585060501780 นายสรพจน์ ช่อสกุล อาหารและโภชนาการ ipohe7@gmail.com
99 585060501541 นายสัณหพล คุณตะโนด อาหารและโภชนาการ Sanhapol_kpsp@hotmail.com
100 585060500774 นางสาวนัทธมน พลอยไทย อาหารและโภชนาการ Nattamon6156@hotmail.com