รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525060900244 นายธนพัทธ์ เปี่ยมเจริญชัย การออกแบบแฟชั่น idikq68@gmail.com
2 525060900228 นางสาวปาริชาติ สังฆะศรี การออกแบบแฟชั่น apple_food@hotmail.com
3 525060900632 นางสาวสุภาพร สินชนะ การออกแบบแฟชั่น yui_fa@windowslive.com
4 525060900723 นางสาวศิริขวัญ หวังสุขสุวรรณ การออกแบบแฟชั่น Sirikhan_@hotmail.com
5 525060900541 นางสาวกัลยาณี บริบูรณ์ การออกแบบแฟชั่น notlove_lnot@hotmail.com
6 525060900921 นางสาวนุสรา อารีพันธุ์ การออกแบบแฟชั่น bimint.nussara@hotmail.com