รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585060900016 นางสาวกัญญารัตน์ สุขชื่น การออกแบบแฟชั่น lovekotic-poppy@hotmail.com
2 585060900826 นายดุลยเดช แสงเฟื่อง การออกแบบแฟชั่น she_s_wolf@hotmail.com