รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585060800133 นางสาวเขมิกา สุวรรณวุฒิวัฒน์ เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น -