รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525061300139 นางสาวพรมณี สาทประเสริฐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2 525061300543 นางสาวขวัญภัทริตา สมสอาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร gancore_lurb@hotmail.com
3 525061300204 นายขจรศักดิ์ สะเทียนรัมย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร bbbkkk_pd24@hotmail.com
4 525061300220 นางสาวดารารัตน์ จารุการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร vamppire_@hotmail.com
5 525061300238 นางสาววิไลพร เงินทิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร angun@59hotmail.com