รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585061300083 นายคณาวุฒิ จริยากาญจนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร khanawut_moo@hotmail.com
2 585061301016 นางสาวสุมิตรา แก้วสา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร katae2540@gmail.com
3 585061301503 นางสาวเขมรินทร์ ทองอ่อน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Kemmarinjnn@gmaol.com
4 585061301438 นางสาวปิยฉัตร พิพัฒน์วรชัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร loukked_03@hotmail.com
5 585061301552 นางสาวปิยมาศ สระทองรอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร mynonglek12345@gmail.com
6 585061301271 นางสาวธารทิพย์ พัสดุรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร tt_than_thantip0324@hotmail.com
7 585061301495 นางสาวขวัญเรือน ตั้งใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร frennto@hotmail.com
8 585061301537 นางสาวทิพรดา สรรพ์เจริญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร cookies_smile@hotmail.com
9 585061300752 นายยศธร อัศวถาวรเศรษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร gubestza_05@hotmail.com
10 585061300596 นางสาวมินตรา ท้าวสันต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ้hiziomint@hotmail.com
11 585061301594 นายสดายุ รัตนกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร pomearthkub22312@gmail.com
12 585061300588 นางสาวภัทรชฎาพร มนัสพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Noomint_za@hotmail,com
13 585061300653 นางสาวหทัยภัทร พฤกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร bookbie1103@gmail.com
14 585061301297 นางสาวนงนุช ทีเจริญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 585061301297@mail.rmutk.ac.th
15 585061301511 นายชวลิต ศรีเดือน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร nise-chawarit@hotmail.com
16 585061300570 นางสาวพัชรินทร์ เสนาราช การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ploy_21518pooh@hotmail.com
17 585061300968 นางสาวศิรดา ประดุมทรัพย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Mindmind1440@gmail.com
18 585061300794 นางสาวณัฐพร แสงเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Nut-0230@hotmail.com
19 585061301099 นายอนุวัต ฟุ้งจันทึก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร mak_zaba@hotmail.com
20 585061300646 นางสาวสราลี แสงอนุศาสน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร tik_30677@hotmail.com
21 585061300455 นางสาวทราย นิจิตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ware_wat_sai@hotmail.com
22 585061300562 นางสาวพรรณวดี ประมวลความดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Panwadee.pra@gmail.com
23 585061300893 นายวุฒิ ปัดทานนท์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร moo_nd@hotmailco.th
24 585061300620 นายวุฒิรัฐ สังฆะศรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร wuttirat_only@hotmail.com
25 585061300778 นางสาวรัชนก พิริยะกรการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร janjan_tubbies@hotmail.com
26 585061300034 นางสาวกชามาส อุ่มอยู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร iceza_mem01@hotmail.com
27 585061301388 นายปรเมนทร์ สุขอันเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร porramain11417@gmail.com
28 585061301339 นางสาวนฤมล ดำน้อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร bo-_-te2010@hotmail.com
29 585061300067 นางสาวกันต์กนิษ กันต์ไพเราะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร K7y_4@hotmail.com
30 585061300422 นางสาวณัฐณิชา เกิดโภคทรัพย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร natnichakerdphoksup@hotmail.com
31 585061300679 นางสาวปภาวรินท์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร sincere_pur.n@hotmail.com
32 585061300737 นายมนัสวรรธ สมอุดร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร oakarm_555@hotmail.com
33 585061300125 นางสาวชลนที กันทานา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร chonnatee3370@gmail.com
34 585061301149 นางสาวอรริยา บุญมี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร miwonriya8989@gmail.com
35 585061300976 นายสหพร สุภิษะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร supisa200@gmail.com
36 585061300919 นายศรัญ พูลเกษม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร vongola_xiii_@hotmail.com
37 585061300638 นางสาวศรุตา คงชัยภูมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Nongnan20112011@hotmail.com
38 585061300745 นางสาวมัชฌิมา แก้วธนานนท์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร sario_june@hotmail.com
39 585061301008 นางสาวสุพัตรา หงส์มาลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 585061301008@mail.rmutk.ac.th
40 585061301529 นางสาวเตือนใจ พรหมทา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร nut34987@hotmail.com