รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 567060301759 นางสาวปวรา ใจเที่ยง คหกรรมศาสตร์ศึกษา The_glass_48@hotmail.com
2 567060301577 นางสาวอมร ชาติดี คหกรรมศาสตร์ศึกษา bellzirizz@hotmail.com
3 567060301502 นางสาวสุมณฑา กุสุมาวดี คหกรรมศาสตร์ศึกษา t_anly@hotmail.com
4 567060301601 นางสาวอารียา ด้วงเนียม คหกรรมศาสตร์ศึกษา areeya.joy@gmail.com
5 567060301783 นายพนาสัณฑ์ รัตนเรือง คหกรรมศาสตร์ศึกษา card_srb21@hotmail.com
6 576060300208 นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า คหกรรมศาสตร์ศึกษา Am.2536@hotmail.co.th
7 567060301932 นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ คหกรรมศาสตร์ศึกษา tangght@gmail.com
8 567060302104 นายศิรเมศร์ ธนพัฒน์พงศธร คหกรรมศาสตร์ศึกษา lonelyangel_love@hotmail.com
9 567060301320 นางสาวชนัญชิดา มุงคุณ คหกรรมศาสตร์ศึกษา chayang2552@gmail.com
10 576060300158 นางสาววิจิตรา สัญญารักษ์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา Wijitrasanyarak@gmail.com
11 567060300074 นางสาวกันต์ฤทัย แดงเอียด คหกรรมศาสตร์ศึกษา i_happy_love_you@hotmail.com
12 567060300306 นางสาวณัดฐชา มาลอย คหกรรมศาสตร์ศึกษา tak_tuk_cha@hotmail.com
13 567060301395 นายวุฒิชัย ภาโอภาส คหกรรมศาสตร์ศึกษา pha_o_phat@hotmail.com
14 567060300694 นางสาวพัฒนฉัตร จันทร์แดง คหกรรมศาสตร์ศึกษา May_boll@hotmail.com
15 567060300561 นางสาวนิสากร บัวดง คหกรรมศาสตร์ศึกษา Nisakon_naka@hotmail.com
16 567060301437 นางสาวศิริพร ชวดขุนทด คหกรรมศาสตร์ศึกษา princessoftennis_kung@hotmail.com
17 567060300322 นางสาวดาราวดี ชนะพันธ์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา msw3020020@gmail.com
18 567060301569 นางสาวอภิญญา วิเศษชาติ คหกรรมศาสตร์ศึกษา apinya_biggi@yahoo.com
19 575061000759 นางสาวปาริชาติ เที่ยงตรง ธุรกิจอาหาร Mind_parichart@hotmail.com
20 575061000676 นางสาวสายฝน วรวงค์ ธุรกิจอาหาร saifon232gmail.com
21 575061000379 นายศตนันทน์ วิศิษฐผล ธุรกิจอาหาร ice_3_10_16@hotmail.com
22 575061000957 นางสาวสุวรรณา เซียนประเสริฐ ธุรกิจอาหาร lilac-nana@hotmail.com
23 575061000312 นางสาววรพรรณ มะลิซ้อน ธุรกิจอาหาร worapun2high@hotmail.com
24 575061001013 นายสุรเชษฐ์ มงคลขจรโชค ธุรกิจอาหาร SURACHATTAYLOR@GMAIL.COM
25 575061000841 นางสาวพรพิมล สุขเฉลิมศรี ธุรกิจอาหาร Kkukkig.kk@gmail.com
26 575061000924 นายวัฒนเทพ เต่าทอง ธุรกิจอาหาร parkbuyza@hotmail.com
27 575061200623 นางสาวสุทธิดา แจ้งสำอาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร dajungza@gmail.com
28 596060500169 นายฐิติชัย ชื่นอารมย์ อาหารและโภชนาการ Earth_20461@hotmail.com
29 575060501815 นางสาวธัญญารัตน์ เครื่องสูงเนิน อาหารและโภชนาการ max85230@gmail.com
30 575060510337 นางสาวปิยาภัสร์ ไผ่สุวัฒน์ อาหารและโภชนาการ Kee253644@gmail.com
31 575060511004 นางสาวอภิชญา เทพแสงพราว อาหารและโภชนาการ Kee253644@gmail.com
32 596060500078 นางสาวจิตราพร ไกรโสภณ อาหารและโภชนาการ -
33 575060501872 นางสาวพรทิพย์ มะกรูดอินทร์ อาหารและโภชนาการ keangna2539@hotmail.com
34 575060510881 นางสาวรัชนก อึ่งบำเหน็จ อาหารและโภชนาการ Pook1994@hotmail.com
35 575060510568 นางสาวศศิธร ทองใบ อาหารและโภชนาการ porkub2010@hotmail,com
36 575060510360 นายกฤตธี เสมรสุนทร อาหารและโภชนาการ suankularb-15@hotmail.com
37 575060510220 นายทัตพงศ์ อุดมใจธรรมกุล อาหารและโภชนาการ tatpong@gmail.com
38 575060510287 นายนริศ จิตราพรพันธ์ อาหารและโภชนาการ jame_narit@hotmail.com
39 575060510162 นางสาวกัณฐิกา โทนประยูร อาหารและโภชนาการ nook_afterlife@hotmail.com
40 575060500361 นายณัชพล แสงสอน อาหารและโภชนาการ natchapol.owen@hotmail.com
41 575060511053 นายธนินทร์ ปิ่นทองน้อย อาหารและโภชนาการ pingmu4545@hotmail.com
42 596060500375 นางสาวปาลิตา สาแก้ว อาหารและโภชนาการ loveyo_tong@hotmail.com
43 596060500201 นางสาวณัฐธิดา ณัฐวุฒิ อาหารและโภชนาการ Nattida_ff05@hotmail.com
44 596060500268 นายนราธิป จันทร์วงค์ อาหารและโภชนาการ Nipa.nara0630@gmail.com
45 575060900371 นายกฤษดา เณรโต การออกแบบแฟชั่น kai_zazababy@hotmail.com
46 565060900513 นางสาวฟาริดา บุนนาค การออกแบบแฟชั่น first_sohot@hotmail.com
47 575060900074 นายกฤษณะ ไมยา การออกแบบแฟชั่น suklove2009@hotmail.com
48 575060900538 นายณัฐพนธ์ มณีสาย การออกแบบแฟชั่น donking.maneesai@gmail.com
49 575060900801 นางสาวนารีรัตน์ สากลวารี การออกแบบแฟชั่น Smild_nana@hotmail.com
50 565060900711 นายอภินันท์ พึ่งรัตนา การออกแบบแฟชั่น mormin_min@hotmail.com
51 575060900355 นางสาววิลาสินี สังสิทธิ์สกุล การออกแบบแฟชั่น mind_kt@hotmail.com
52 565060901065 นางสาวอรณิชา ลออกุล การออกแบบแฟชั่น nanza_2537@hotmail.com
53 575060900363 นายศรราม ทองเปิ่ง การออกแบบแฟชั่น -
54 565060900505 นายนครินทร์ ภูหริรักษ์สกุล การออกแบบแฟชั่น nazheed13@gmail.com
55 565060900216 นางสาวพิมพ์ประไพ บุญเอี่ยม การออกแบบแฟชั่น kwan_love_nook@hotmail.com
56 575061300225 นางสาวกัญญาณัฐ จันทวงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 575061300225@mail.rmutk.ac.th
57 575061300829 นางสาววันอาสาฬ อมตไพศาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร wanasaamatapaisan@gmail.com
58 575061300613 นางสาวนันท์นภัส พวงทอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Nunnapus_pop1964@hotmail.co.th
59 575061301157 นางสาวพรนิษา คชลัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Phonnisa2013@gmail.com
60 575061300027 นางสาวณัฐกานต์ ประทีปทอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร aueyza55@gmail.com
61 575061300340 นางสาวฐนันท์ รัชฎาถาวรกุล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร guk_1361@hotmail.com
62 575061300324 นายชนัญญู ภารตรัตน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Chanunyuparatarut@gmail.com
63 575061300662 นางสาวธนภรณ์ อึ๊งดำรง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร noinaraek@hotmail.com
64 575061300472 นางสาวนุชนาถ สิงห์โห การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Nutchanart_g@hotmail.com
65 575061300118 นางสาวพุทธา เนติพัฒน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร puttha243@gmail.com
66 575061300233 นางสาวกาญจนา วรวัฒน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร torfai.pidpypid@hotmail.com
67 575061300423 นางสาวดวงกมล ยวงแก้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 575061300423@mail.rmutk.ac.th
68 575061301389 นางสาวแหวนพลอย สาบุตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Praewpanaray1234@gmail.com-
69 575061300290 นางสาวจิรัชญา ถวิลวงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 575061300290@mail.rmutk.ac.th
70 575061300845 นางสาววิไลพร โกมลสิงห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Komolsing.nw@gmail.com​
71 575061300381 นางสาวณัชชา เต็มสกุลพงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Natcha_TMei@gmail.com
72 575061300365 นางสาวฐิติวรรณ ปรีชญานาท การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร joola_grace@hotmail.com
73 575061301249 นางสาวธนิษฐา สีสำราญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร mind_kab_pum@hotmail.com
74 575061300357 นางสาวฐาปณฎา หวังล้อมกลาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร meen.pfc@hotmail.com
75 575061300449 นางสาวธัญจิรา ภูดีทิพย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร noy_182@hotmail.com
76 575061300894 นางสาวสราวรรณ สืบตระกูล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Newsarawan@gmail.com
77 575061300076 นางสาวชุติกาญจน์ สุทธิวงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Mauy_1992@windowslive.com
78 575061301165 นางสาวพรรณทิพา สุวรรณหงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร phantipa86@gmail.com
79 575061301207 นางสาวจารวี แซ่ลิ้ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Tubtimzdls@hotmail.com
80 575061301017 นายอรชุณ วงศ์ศรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร yabore@hotmail.com
81 575061300654 นายสมใจ สุทธิศิลป์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร shonlovemom01@hotmail.com
82 575061301223 นางสาวฐิติพร ใจธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร thitiporn.jaithum@gmail.com
83 575061300621 นางสาวอิสริยา วัฒนพานิช การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร tsuna.yoshikawa@hotmail.com
84 575061300936 นางสาวสุธิขวัญ สายบัว การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร pear2539p@gmail.com
85 575061301025 นางสาวอรยา ลี้จินดา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร janeny10@hotmail.com
86 575061301264 นางสาวบุณฑรีก์ ศิริเหมะรัตน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร buntaree.sirihemarat@gmail.com
87 575061301322 นายพัลลภ รวียศวัฒน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร PANLOPARMY_123@HOTMAIL.COM
88 575061300746 นางสาวมนัสมนต์ สุทธิตรีรัตนกุล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร NINMANATSAMON@HOTMAIL.COM