รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 577060301279 นางสาวณัฐวรรณ ฦาชา คหกรรมศาสตร์ศึกษา nuttawan_diff@outlook.co.th
2 577060300826 นายณัฐภพ ศิริสาคร คหกรรมศาสตร์ศึกษา boompooh56@hotmail.com
3 586060300322 นายเอกวิทย์ เกตุพลทอง คหกรรมศาสตร์ศึกษา Ekky466@gmail.com
4 576060300034 นางสาวขนิษฐา เรืองวิเศษ คหกรรมศาสตร์ศึกษา valentine_toon@hotmail.com
5 577060301246 นางสาวอารยา แอ้นชัยภูมิ คหกรรมศาสตร์ศึกษา Arayamameu@hotmail.com
6 577060301311 นางสาวสุจิตรา เชษฐสิงห์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา maynaka512@gmail.com
7 577060301147 นางสาวสุวิมล นิทรัพย์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา rynm_only4@hotmail.com
8 577060301071 นางสาวสิริกุล เดือนใส คหกรรมศาสตร์ศึกษา Dows_za@hotmail.co.th
9 577060301113 นางสาวสุธากาล วันลี คหกรรมศาสตร์ศึกษา Mymint1995@gmail.com
10 577060301261 นางสาวนุสบา บุญโนนแต้ คหกรรมศาสตร์ศึกษา pang205@hotmail.com
11 577060300727 นางสาวปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา nitting_mai@hotmail.com
12 577060300735 นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย คหกรรมศาสตร์ศึกษา epui38@hotmail.com
13 577060300602 นางสาวพรทิพย์ วามะเกตุ คหกรรมศาสตร์ศึกษา au.mimoo@icloud.com
14 577060300883 นายพิพัฒน์ นาขามป้อม คหกรรมศาสตร์ศึกษา lasttime-pipat@hotmail.com
15 577060300065 นางสาวกาญจนา อุดมฉิมพลี คหกรรมศาสตร์ศึกษา Mery.555@hotmail.com
16 586060300199 นายภวัต ลครพล คหกรรมศาสตร์ศึกษา Phawat-jaja@hotmail.com
17 577060300719 นางสาววิภารัตน์ ศรีแก้ว คหกรรมศาสตร์ศึกษา Wiparatsrikeaw@gmail.com
18 586060300215 นางสาวมัณฑนา ทับทิมดี คหกรรมศาสตร์ศึกษา tang_me769@hotmail.com
19 577060301345 นายศักดา หาญชนะ คหกรรมศาสตร์ศึกษา snsdfluka_122@hotmail.com
20 577060300750 นางสาวดวงกมล สุขปาน คหกรรมศาสตร์ศึกษา Daungkamol2008@hotmail.com
21 577060301162 นายอรรถพล เถาน้อย คหกรรมศาสตร์ศึกษา meeza2538080@gmail.com
22 586060300314 นายเอกรินทร์ จำปาลวด คหกรรมศาสตร์ศึกษา jolin_taemin@hotmail.com
23 586060300330 นายมารุต สร้อยสุวรรณ คหกรรมศาสตร์ศึกษา rugloveyou@hotmail.com
24 577060300669 นางสาวยุพา จิตต์ชาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา yupa963@hotmail.com
25 577060300651 นางสาวมิ่งขวัญ งามทวีทรัพย์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา mingkwan654@hotmail.com
26 577060301048 นางสาวศุภรัตน์ กว้างขวาง คหกรรมศาสตร์ศึกษา supparat_pae@outlook.co.th
27 585061000022 นางสาวกนกอร พรมมา ธุรกิจอาหาร lookkaew.31515@gmail.com
28 585061000915 นายอนันตชัย เอี่ยมโคกสูง ธุรกิจอาหาร imos_soy30@hotmail.com
29 585061000741 นางสาวพัชรากร พัชรผาติ ธุรกิจอาหาร k.ffz@hotmail.com
30 585061000998 นางสาวจิรวลี ปิ่นทอง ธุรกิจอาหาร toon_zie@hotmail.com
31 585061000287 นายจิรัฎฐ์ พรปฏิมากร ธุรกิจอาหาร nt.jeerat083@gmial.com
32 585061000253 นางสาวกรรณิกา สุวรรณชัยรบ ธุรกิจอาหาร girlandman@hotmail.com
33 585061000444 นางสาวพริสร มังคล้าย ธุรกิจอาหาร ten.lovely@hotmail.com
34 575061200730 นางสาวศิริชัชชา แก้วพะวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร micmic19872@hotmail.com
35 606060500414 นางสาวศิริกานต์ จันทร์สวัสดิ์ อาหารและโภชนาการ sirikan123321@gmail.com
36 606060500042 นายกฤษดา ปานศิริ อาหารและโภชนาการ kritsadapansiri0301@gmail.com
37 585060501715 นางสาวอาริยา อรุณวัฒนา อาหารและโภชนาการ Ariyaaroon1996@gmail.com
38 585060501814 นายสิทธิพงษ์ สิงห์ทอง อาหารและโภชนาการ ohaboy200@gmail.com
39 606060500505 นายอัษฎา เมฆประดับ อาหารและโภชนาการ New138121@gmail.com
40 585060500170 นายเจษฎา พิมประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ spdfpmay_159@hotmail.com
41 585060500030 นายกษิดิส มีวงศ์ อาหารและโภชนาการ augustsawman@gmail.com
42 606060500422 นายศิริมงคล แสนยากุล อาหารและโภชนาการ sirimongkol2012_@hotmail.com
43 585060501137 นางสาวภาณุมาศ แก้วผ่อง อาหารและโภชนาการ One_go147za@hotmail.com
44 606060500455 นางสาวสุพรรษา จตุเทน อาหารและโภชนาการ suphansa1489@gmail.com
45 585060500220 นางสาวชโลทร พงษ์อุดมปัญญา อาหารและโภชนาการ y.chalothon@gmail.com
46 585060500550 นางสาวณุชฎา ช่างเรือ อาหารและโภชนาการ Nootchadaj23_@gmail.com
47 606060500125 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วดำ อาหารและโภชนาการ julalaknun59@yahoo.com
48 585060500014 นางสาวกนกพร คูคำ อาหารและโภชนาการ Nan_changkla09@hotmil.com
49 585060510096 นางสาวจินดารัตน์ บุตรหมัน อาหารและโภชนาการ Nadear.saithong@GMAIL.COM
50 606060500174 นางสาวณัฐฐา ธัญญาวินิชกุล อาหารและโภชนาการ nattha_ya_yok@icloud.com
51 606060500182 นายธนัส มือแหละ อาหารและโภชนาการ thanas253799@gmail.com
52 606060500299 นางสาวพรธีรา บุญคง อาหารและโภชนาการ Pornteeraboonkong11@gmail.com
53 585060500279 นางสาวเขมพิมล ธนะสิริ อาหารและโภชนาการ kampimon19@gmail.com
54 585060500543 นายณัฏฐากร โสภา อาหารและโภชนาการ Nootchadaj23@gmail.com
55 606060500059 นางสาวกัญจน์ภรณ์ อุ่นพิกุล อาหารและโภชนาการ ganjaporn703@gmail.com
56 585060501632 นางสาวสุพัตรา นองละแม อาหารและโภชนาการ id_tusxiummin@outlook.com
57 585060501061 นางสาวปวีณา เลาะเมาะ อาหารและโภชนาการ hasnahhaha@hotmail.com
58 585060500394 นางสาวณัฏฐธิดา อุบลมณี อาหารและโภชนาการ blue.beartansica@gmail.com
59 595060510756 นางสาวนันทวัน วงศ์จินดาศักดิ์ อาหารและโภชนาการ sumetvi123@gmail.com​
60 585060500808 นางสาวทิพรัตน์ โพธิทอง อาหารและโภชนาการ Tipparatpotithong@gmail.com
61 585060500774 นางสาวนัทธมน พลอยไทย อาหารและโภชนาการ Nattamon6156@hotmail.com
62 585060501020 นางสาวเบญจกาญจน์ รัตนะ อาหารและโภชนาการ bentoza2009@hotmail.com
63 606060500166 นางสาวณัฐชยานี แซ่โก อาหารและโภชนาการ Cream__ma@hotmail.com
64 585060511060 นางสาวสุวรรณา ฟูมีสอง อาหารและโภชนาการ -
65 585060501087 นางสาวพรรณพิศุทธ์ สร้อยพรรณา อาหารและโภชนาการ seen2505@hotmail.com
66 585060500824 นายธนรักษ์ โสมประเสริฐ อาหารและโภชนาการ saim024765504@hotmail.com
67 585060500253 นายฐปกรณ์ สระบุรินทร์ อาหารและโภชนาการ Tapakron_2499@hotmail.com
68 585060510807 นางสาวพรทิพย์ จินดาจามร อาหารและโภชนาการ Pronthipjindaja@gmail.com
69 585060501343 นางสาวรติชา คอนเอม อาหารและโภชนาการ tooncpss@gmail.com
70 585060500378 นางสาวณภษร หวังภุชเคนทร์ อาหารและโภชนาการ nattawanwan@hotmailcom
71 585060501871 นางสาวอาภาภรณ์ สุดใจรักษ์ อาหารและโภชนาการ paint_lazy@hotmail.com
72 585060511128 นางสาวอภิชญา ซีมาการ อาหารและโภชนาการ mild_apitchaya@hotmail.com
73 585060501913 นางสาววิภวานี หะทัยธรรม อาหารและโภชนาการ vipavanee97@hotmail.com
74 585060501103 นางสาวพัฒชิราภรณ์ แก้วสกุล อาหารและโภชนาการ patchiraporn3454@gmail.com
75 585060500352 นายฐิติพงศ์ ภาสประเสริฐทรง อาหารและโภชนาการ suteeman0123@gmail.com
76 585060500360 นางสาวฐิติมา ดิสนีเวทย์ อาหารและโภชนาการ film_123.d@hotmail.com
77 585060500188 นายชมบุญ กริชชไมภัค อาหารและโภชนาการ tudtoo0012@hotmail.com
78 606060500307 นางสาวพิชญาดา ศรีสุธรรม อาหารและโภชนาการ pichayada.gig@gmail.com
79 585060501368 นางสาวรัฐฐาน์ เรืองพรทวีสิน อาหารและโภชนาการ pram_546@hotmail.com
80 585060511011 นางสาวสุธาทิพย์ จุลนิน อาหารและโภชนาการ suatuipjulanin@gmail.com
81 585060501194 นางสาวรุ่งอรุณ แสงกล้า อาหารและโภชนาการ rungaroonsaengkla@gmail.com
82 585060501798 นายสรวิชญ์ ธรรมสุนทรี อาหารและโภชนาการ sorawitds129@gmail.com
83 606060500497 นายอนุวัฒน์ ดีสมประสงค์ อาหารและโภชนาการ anuwat583404@gmail.com
84 606060500372 นางสาววิภาดา รอดเที่ยงธรรม อาหารและโภชนาการ Wiphada.rodthiangtham@hotmail.com
85 585060501574 นางสาวสิรีธร มอบจัน อาหารและโภชนาการ nam--17nam@hotmail.com
86 585060501673 นางสาวอรจิรา พิลารึก อาหารและโภชนาการ mieza_kiku@hotmail,com
87 585060510963 นายสถาพร เคนประครอง อาหารและโภชนาการ www.bank1114@gmail.com
88 585060510583 นางสาวลักษณ์ประภา ชิดชมนาด อาหารและโภชนาการ Ngean_k8g&hotmail.com
89 585060501889 นางสาวอุทุมพร แสนบุญส่ง อาหารและโภชนาการ uthumpornhong@gmail.com
90 606060500398 นายศรศมน ไชยวรรณ์ อาหารและโภชนาการ sornsamon_chaiwan@hotmail.com
91 585060501566 นางสาวสิริรัตน์ เรืองโรจน์วิริยา อาหารและโภชนาการ sirirat-221@hotmail.com
92 585060500766 นางสาวณัฐมล แม่นปืน อาหารและโภชนาการ smilelovely_18@hotmail.com
93 585060501806 นายสรัช ทองงาม อาหารและโภชนาการ tonpalm_kz@hotmail.com
94 585060501558 นายสิริ อัศวะธิดากร อาหารและโภชนาการ pondbakarti@gmail.com
95 585060501541 นายสัณหพล คุณตะโนด อาหารและโภชนาการ Sanhapol_kpsp@hotmail.com
96 606060500539 นางสาวเสาวรส จันทร์ภิรมย์ อาหารและโภชนาการ Sawarod.janpirom03@gmail.com
97 606060500067 นายกันตพงศ์ ภาดี อาหารและโภชนาการ phet13094@gmail.com
98 585060500865 นายนนทกร เวณุจันทร์ อาหารและโภชนาการ t_o_o_n1588@hotmail.com
99 606060500323 นายพิษณุ ขันทะบัว อาหารและโภชนาการ nu.254021@gmail.com
100 585060501822 นางสาวสิริลักษณ์ สุขศรีทอง อาหารและโภชนาการ Sirilukseetong@gmail.com
101 606060500158 นายชีระวิทย์ อำนวยสุขศิริชัย อาหารและโภชนาการ kla0123456789101112@hotmail.com
102 585060500626 นายธนพล สุขสบาย อาหารและโภชนาการ rocket_gate@hotmail.com
103 606060500026 นางสาวกมลวรรณ ชมภู อาหารและโภชนาการ Kamonwanchompoo39@gmail.com
104 585060501905 นายธีรภัทร ธนาดลพิพัฒน์ อาหารและโภชนาการ bassnpro@hotmail.com
105 606060500240 นายนนทกานต์ สุขสถิตย์ อาหารและโภชนาการ Feenight12345@gmail.com
106 585060500113 นางสาวจารุภัทร ห้วยทราย อาหารและโภชนาการ jarupatjarupat@hotmail.com
107 606060500406 นายศรายุทธ เทศรุ่งเรือง อาหารและโภชนาการ momaylovet@gmail.com
108 606060500315 นางสาวพิมพ์พิศา วาทีมงคลเลิศ อาหารและโภชนาการ donut27@hotmail.co.th
109 606060500117 นางสาวจารุวรรณ มั่นคง อาหารและโภชนาการ VVIVO27912@gmail.com
110 606060500133 นางสาวชนิสรา ใจสุง อาหารและโภชนาการ chanisarajai@gmail.com
111 585060501780 นายสรพจน์ ช่อสกุล อาหารและโภชนาการ ipohe7@gmail.com
112 585060501640 นางสาวสุภาพร เลิกบางพลัด อาหารและโภชนาการ aom_654@hotmail.com
113 585060501681 นางสาวอรอนงค์ ตาลประเสริฐ อาหารและโภชนาการ Onanong2313@gmail.com
114 606060500521 นางสาวพรชิตา ผาคำ อาหารและโภชนาการ looklikelove-306Hotmail.com
115 606060500448 นางสาวสุกัญญา สงขำ อาหารและโภชนาการ suukannya.bwit4@gmail.com
116 585060501707 นายอานนท์ เกลาชู อาหารและโภชนาการ anon12207@gmail.com
117 606060500513 นางสาวโชติกา สุพรรณเนียม อาหารและโภชนาการ Chotika.supanneam@gmail.com
118 585060501434 นายธีระยุทธ อุดมพืช อาหารและโภชนาการ jameswww000@hotmail.com
119 606060500331 นางสาวเพ็ญนภา พันธ์ประยูร อาหารและโภชนาการ mydear231996@gmail.com
120 585060510120 นายชานน นิราศประชากุล อาหารและโภชนาการ pop.cop@hotmail.com
121 585060501723 นายอุกฤษฏ์ งามประเสริฐสุข อาหารและโภชนาการ Ukit-2538@hotmail.co.th
122 606060500216 นางสาวธันย์ชนก อ้นแดง อาหารและโภชนาการ pakbung_bie@hotmail.com
123 585060501459 นายสุรเชษฐ์ อ่องสุขสัน อาหารและโภชนาการ surachet6354@gmail.com
124 585060510815 นายพรมงคล ก.จันทราภานนท์ อาหารและโภชนาการ ispoom6630@Gmail.com
125 606060500364 นางสาววริศรา ขาวสมบูรณ์ อาหารและโภชนาการ Warissara.k@gmail.com
126 585060510773 นายพงศธร แจ่มอุดม อาหารและโภชนาการ vvd74111@hotmail.com
127 606060500190 นางสาวธัญชนก จันทร์สีนาค อาหารและโภชนาการ Thanchanok0515@gmail.com
128 606060500265 นายนิติพล รอดปลื้ม อาหารและโภชนาการ benznaja191@hotmail.com
129 606060500091 นางสาวกุลธิดา จาดคำ อาหารและโภชนาการ kkunlathida1996@gmail.com
130 606060500141 นายชวกร ดอนสกุล อาหารและโภชนาการ 451cake451@gmail.com
131 585060500337 นางสาวโชคพร อักษร อาหารและโภชนาการ Chokpornaksorn@icloud.com
132 585060510567 นางสาวมะลิวรรณ รัตนพันธุ์ อาหารและโภชนาการ -
133 606060500356 นางสาววนิศรา พูลคล้าย อาหารและโภชนาการ piinam_@hotmail.com
134 585060501756 นางสาวมิรันตรี ศรีสุวรรณ์ อาหารและโภชนาการ mim_orange@hotmail.com
135 585060900016 นางสาวกัญญารัตน์ สุขชื่น การออกแบบแฟชั่น lovekotic-poppy@hotmail.com
136 585060900826 นายดุลยเดช แสงเฟื่อง การออกแบบแฟชั่น she_s_wolf@hotmail.com
137 585060800133 นางสาวเขมิกา สุวรรณวุฒิวัฒน์ เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น -
138 585061300752 นายยศธร อัศวถาวรเศรษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร gubestza_05@hotmail.com
139 585061301594 นายสดายุ รัตนกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร pomearthkub22312@gmail.com
140 585061300653 นางสาวหทัยภัทร พฤกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร bookbie1103@gmail.com
141 585061300596 นางสาวมินตรา ท้าวสันต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ้hiziomint@hotmail.com
142 585061301297 นางสาวนงนุช ทีเจริญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 585061301297@mail.rmutk.ac.th
143 585061300588 นางสาวภัทรชฎาพร มนัสพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Noomint_za@hotmail,com
144 585061301511 นายชวลิต ศรีเดือน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร nise-chawarit@hotmail.com
145 585061300570 นางสาวพัชรินทร์ เสนาราช การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ploy_21518pooh@hotmail.com
146 585061300968 นางสาวศิรดา ประดุมทรัพย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Mindmind1440@gmail.com
147 585061300745 นางสาวมัชฌิมา แก้วธนานนท์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร sario_june@hotmail.com
148 585061301099 นายอนุวัต ฟุ้งจันทึก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร mak_zaba@hotmail.com
149 585061301008 นางสาวสุพัตรา หงส์มาลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 585061301008@mail.rmutk.ac.th
150 585061300646 นางสาวสราลี แสงอนุศาสน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร tik_30677@hotmail.com
151 585061301529 นางสาวเตือนใจ พรหมทา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร nut34987@hotmail.com
152 585061300794 นางสาวณัฐพร แสงเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Nut-0230@hotmail.com
153 585061300562 นางสาวพรรณวดี ประมวลความดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Panwadee.pra@gmail.com
154 585061300893 นายวุฒิ ปัดทานนท์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร moo_nd@hotmailco.th
155 585061300034 นางสาวกชามาส อุ่มอยู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร iceza_mem01@hotmail.com
156 585061300083 นายคณาวุฒิ จริยากาญจนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร khanawut_moo@hotmail.com
157 585061300455 นางสาวทราย นิจิตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ware_wat_sai@hotmail.com
158 585061301016 นางสาวสุมิตรา แก้วสา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร katae2540@gmail.com
159 585061300620 นายวุฒิรัฐ สังฆะศรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร wuttirat_only@hotmail.com
160 585061301388 นายปรเมนทร์ สุขอันเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร porramain11417@gmail.com
161 585061301503 นางสาวเขมรินทร์ ทองอ่อน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Kemmarinjnn@gmaol.com
162 585061301552 นางสาวปิยมาศ สระทองรอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร mynonglek12345@gmail.com
163 585061301438 นางสาวปิยฉัตร พิพัฒน์วรชัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร loukked_03@hotmail.com
164 585061300778 นางสาวรัชนก พิริยะกรการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร janjan_tubbies@hotmail.com
165 585061300976 นายสหพร สุภิษะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร supisa200@gmail.com
166 585061300638 นางสาวศรุตา คงชัยภูมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Nongnan20112011@hotmail.com
167 585061301149 นางสาวอรริยา บุญมี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร miwonriya8989@gmail.com
168 585061300919 นายศรัญ พูลเกษม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร vongola_xiii_@hotmail.com
169 585061300067 นางสาวกันต์กนิษ กันต์ไพเราะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร K7y_4@hotmail.com
170 585061300422 นางสาวณัฐณิชา เกิดโภคทรัพย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร natnichakerdphoksup@hotmail.com
171 585061301339 นางสาวนฤมล ดำน้อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร bo-_-te2010@hotmail.com
172 585061300679 นางสาวปภาวรินท์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร sincere_pur.n@hotmail.com
173 585061301271 นางสาวธารทิพย์ พัสดุรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร tt_than_thantip0324@hotmail.com
174 585061301495 นางสาวขวัญเรือน ตั้งใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร frennto@hotmail.com
175 585061300737 นายมนัสวรรธ สมอุดร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร oakarm_555@hotmail.com
176 585061301537 นางสาวทิพรดา สรรพ์เจริญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร cookies_smile@hotmail.com
177 585061300125 นางสาวชลนที กันทานา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร chonnatee3370@gmail.com