รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:33 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 28 (73.68%) 1 (2.63%) 8 (21.05%) 1 (2.63%) 38 (95.00%) 2 (5.00%) 40
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 28 (90.32%) - (0.00%) 3 (9.68%) - (0.00%) 31 (100.00%) - (0.00%) 31
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 19 (86.36%) 1 (4.55%) 2 (9.09%) - (0.00%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 58 (81.69%) - (0.00%) 12 (16.90%) 1 (1.41%) 71 (94.67%) 4 (5.33%) 75
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 (33.33%) - (0.00%) 2 (66.67%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 12 (85.71%) - (0.00%) 2 (14.29%) - (0.00%) 14 (100.00%) - (0.00%) 14
สาขาวิชาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 35 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 35 (97.22%) 1 (2.78%) 36
รวม- 181 (84.58%) 2 (0.93%) 29 (13.55%) 2 (0.93%) 214 (96.83%) 7 (3.17%) 221
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ 142 (95.95%) 1 (0.68%) 1 (0.68%) 4 (2.70%) 148 (98.67%) 2 (1.33%) 150
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 25 (92.59%) 1 (3.70%) 1 (3.70%) - (0.00%) 27 (90.00%) 3 (10.00%) 30
สาขาวิชาการตลาด 162 (95.29%) 1 (0.59%) 2 (1.18%) 5 (2.94%) 170 (96.59%) 6 (3.41%) 176
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 33 (94.29%) - (0.00%) 1 (2.86%) 1 (2.86%) 35 (97.22%) 1 (2.78%) 36
สาขาวิชาการเงิน 76 (97.44%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (2.56%) 78 (100.00%) - (0.00%) 78
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) - (0.00%) 30
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 15 (88.24%) 2 (11.76%) - (0.00%) - (0.00%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 (95.65%) 1 (1.45%) 2 (2.90%) - (0.00%) 69 (98.57%) 1 (1.43%) 70
สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
สาขาวิชาการบัญชี 131 (94.93%) 3 (2.17%) - (0.00%) 4 (2.90%) 138 (97.18%) 4 (2.82%) 142
รวม- 684 (95.53%) 9 (1.26%) 7 (0.98%) 16 (2.23%) 716 (97.68%) 17 (2.32%) 733
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 35 (89.74%) - (0.00%) 4 (10.26%) - (0.00%) 39 (100.00%) - (0.00%) 39
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 43 (76.79%) 1 (1.79%) 10 (17.86%) 2 (3.57%) 56 (98.25%) 1 (1.75%) 57
สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือนเทคโนโลยีบัณฑิต 21 (87.50%) - (0.00%) 2 (8.33%) 1 (4.17%) 24 (96.00%) 1 (4.00%) 25
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 29 (90.63%) 1 (3.13%) 2 (6.25%) - (0.00%) 32 (100.00%) - (0.00%) 32
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 17 (39.53%) - (0.00%) 24 (55.81%) 2 (4.65%) 43 (97.73%) 1 (2.27%) 44
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 24 (96.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (4.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 19 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 19 (86.36%) 3 (13.64%) 22
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 (41.67%) 1 (4.17%) 10 (41.67%) 3 (12.50%) 24 (100.00%) - (0.00%) 24
รวม- 199 (75.67%) 3 (1.14%) 52 (19.77%) 9 (3.42%) 263 (97.77%) 6 (2.23%) 269
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 27 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 27 (79.41%) 7 (20.59%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 59 (71.08%) - (0.00%) 22 (26.51%) 2 (2.41%) 83 (96.51%) 3 (3.49%) 86
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 44 (74.58%) - (0.00%) 15 (25.42%) - (0.00%) 59 (96.72%) 2 (3.28%) 61
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 18 (60.00%) - (0.00%) 11 (36.67%) 1 (3.33%) 30 (88.24%) 4 (11.76%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 43 (61.43%) 1 (1.43%) 23 (32.86%) 3 (4.29%) 70 (97.22%) 2 (2.78%) 72
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 37 (74.00%) 1 (2.00%) 12 (24.00%) - (0.00%) 50 (100.00%) - (0.00%) 50
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 17 (73.91%) - (0.00%) 4 (17.39%) 2 (8.70%) 23 (95.83%) 1 (4.17%) 24
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 16 (88.89%) - (0.00%) 2 (11.11%) - (0.00%) 18 (94.74%) 1 (5.26%) 19
รวม- 261 (72.50%) 2 (0.56%) 89 (24.72%) 8 (2.22%) 360 (94.74%) 20 (5.26%) 380
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 40 (90.91%) - (0.00%) 2 (4.55%) 2 (4.55%) 44 (100.00%) - (0.00%) 44
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 90 (90.91%) 1 (1.01%) 6 (6.06%) 2 (2.02%) 99 (100.00%) - (0.00%) 99
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 45 (77.59%) 1 (1.72%) 9 (15.52%) 3 (5.17%) 58 (98.31%) 1 (1.69%) 59
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 49 (76.56%) 2 (3.13%) 11 (17.19%) 2 (3.13%) 64 (95.52%) 3 (4.48%) 67
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 20 (80.00%) - (0.00%) 1 (4.00%) 4 (16.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 15 (88.24%) - (0.00%) 1 (5.88%) 1 (5.88%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 (66.67%) - (0.00%) 5 (33.33%) - (0.00%) 15 (100.00%) - (0.00%) 15
รวม- 269 (83.54%) 4 (1.24%) 35 (10.87%) 14 (4.35%) 322 (98.77%) 4 (1.23%) 326
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต 6 (75.00%) - (0.00%) 2 (25.00%) - (0.00%) 8 (100.00%) - (0.00%) 8
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 11 (91.67%) - (0.00%) 1 (8.33%) - (0.00%) 12 (92.31%) 1 (7.69%) 13
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 45 (71.43%) 1 (1.59%) 15 (23.81%) 2 (3.17%) 63 (98.44%) 1 (1.56%) 64
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 (50.00%) - (0.00%) 1 (25.00%) 1 (25.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 (85.71%) - (0.00%) 4 (11.43%) 1 (2.86%) 35 (100.00%) - (0.00%) 35
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 154 (71.96%) 2 (0.93%) 53 (24.77%) 5 (2.34%) 214 (96.83%) 7 (3.17%) 221
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า 5 (83.33%) - (0.00%) 1 (16.67%) - (0.00%) 6 (85.71%) 1 (14.29%) 7
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต 21 (65.63%) 1 (3.13%) 10 (31.25%) - (0.00%) 32 (96.97%) 1 (3.03%) 33
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 32 (94.12%) 1 (2.94%) 1 (2.94%) - (0.00%) 34 (100.00%) - (0.00%) 34
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า 14 (77.78%) - (0.00%) 4 (22.22%) - (0.00%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 29 (87.88%) - (0.00%) 2 (6.06%) 2 (6.06%) 33 (100.00%) - (0.00%) 33
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 17 (77.27%) - (0.00%) 3 (13.64%) 2 (9.09%) 22 (91.67%) 2 (8.33%) 24
รวม- 372 (76.23%) 5 (1.02%) 98 (20.08%) 13 (2.66%) 488 (97.41%) 13 (2.59%) 501
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 15 (88.24%) - (0.00%) 2 (11.76%) - (0.00%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 17 (80.95%) - (0.00%) 4 (19.05%) - (0.00%) 21 (100.00%) - (0.00%) 21
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ 6 (54.55%) 1 (9.09%) 4 (36.36%) - (0.00%) 11 (84.62%) 2 (15.38%) 13
รวม 38 (77.55%) 1 (2.04%) 10 (20.41%) - (0.00%) 49 (96.08%) 2 (3.92%) 51


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 181 (84.58%) 2 (0.93%) 29 (13.55%) 2 (0.93%) 214 (96.83%) 7 (3.17%) 221
2 คณะบริหารธุรกิจ 684 (95.53%) 9 (1.26%) 7 (0.98%) 16 (2.23%) 716 (97.68%) 17 (2.32%) 733
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 199 (75.67%) 3 (1.14%) 52 (19.77%) 9 (3.42%) 263 (97.77%) 6 (2.23%) 269
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 261 (72.50%) 2 (0.56%) 89 (24.72%) 8 (2.22%) 360 (94.74%) 20 (5.26%) 380
5 คณะศิลปศาสตร์ 269 (83.54%) 4 (1.24%) 35 (10.87%) 14 (4.35%) 322 (98.77%) 4 (1.23%) 326
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 372 (76.23%) 5 (1.02%) 98 (20.08%) 13 (2.66%) 488 (97.41%) 13 (2.59%) 501
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 38 (77.55%) 1 (2.04%) 10 (20.41%) 0 (0.00%) 49 (96.08%) 2 (3.92%) 51
รวมทั้งหมด 2,004 (83.08%) 26 (1.08%) 320 (13.27%) 62 (2.57%) 2,412 (97.22%) 69 (2.78%) 2,481

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ