Rajamangala University Of Technology Krungthep
รายงาน ข้อมูลฐานเงินเดือนของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 29 May, 2022, 15:06:23

ฐานเงินเดือน หน่วย/บาท
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง - 1 - - - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 3 17 10 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 3 6 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 1 9 15 8 2 - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 7 16 14 7 - 4 - - - - - -
  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 - - - - - - - - - - -
  สาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 3 - - - - -
รวม    16 32 52 25 2 4 3 - - - - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะบริหารธุรกิจ 
  สาขาวิชาการจัดการ 24 138 68 3 1 3 - - - - - -
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 5 8 16 1 - 2 - - - - - -
  สาขาวิชาการตลาด 27 77 64 14 - 5 1 - - 1 - -
  สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) 16 81 80 5 1 1 - - - - - -
  สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 2 8 4 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาการเงิน 3 10 9 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 20 26 1 - 2 - - - - - -
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 2 6 8 1 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 2 - - - - - - - - - -
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 65 76 8 3 2 - - - 1 - -
  สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ 3 14 10 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการบัญชี 3 2 9 1 - - - - - - - -
รวม    113 431 370 36 5 15 1 - - 2 - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 5 9 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 9 6 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน - 1 7 1 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเคมี - 9 9 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ - 1 8 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 4 22 14 2 2 - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 21 34 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน - 13 18 - - - - - - - - -
รวม    7 81 105 9 2 - - - - - - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 2 2 4 1 - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2 5 12 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 11 39 6 3 - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - 1 6 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 16 28 15 3 - - - - 1 - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 6 - 14 5 2 - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 2 21 54 16 - 3 - - - 1 - -
รวม    20 56 157 45 8 3 - - - 2 - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะศิลปศาสตร์ 
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2 40 9 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการโรงแรม 11 42 25 2 - 2 - - - - - -
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 13 61 3 - - - - - - - -
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 10 21 20 2 2 - - - - - -
รวม    17 105 116 27 2 4 - - - - - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์ 4 12 5 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - 14 8 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก - 1 - - - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 19 14 3 - - - - - - - -
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 33 66 15 2 - 2 - - - - - -
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า 2 7 12 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น 1 6 7 5 - - - - - - - -
  สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 7 20 7 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6 9 1 5 - - - - - - - -
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 3 - 3 1 - - - - - - - -
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย - 1 3 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร 2 30 23 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 4 3 4 - - - - - - - - -
รวม    65 188 102 20 - 2 - - - - - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 4 4 22 1 1 - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ - 1 13 3 - - - - - - - -
  สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ - 7 8 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม - - - - - 2 - 1 - 1 - -
รวม    4 12 43 6 1 2 - 1 - 1 - -