รายชื่อผู้ที่ประเมินความพึงพอใจ

หน่วยงาน หลักสูตร

จำนวนรายชื่อทั้งหมด 228 คน


# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน สาขา หลักสูตร
1 นางสราณีย์ สุทธิศรีปก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
2 นางศิราณี ศรีกนก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
3 นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
4 นายพูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
5 นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
6 นายสว่าง ฉันทวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
7 นายอนุวิทย์ สนศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
8 นายปราโมทย์ พลิคามิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
9 นายสุรเทพ แป้นเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
10 นายนรินทร์ จีระนันตสิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
11 นายมารุต เขียวแก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลหการ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
12 นางสาวมนฤดี ผาบสิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
13 นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
14 นางสาวชนิดา ป้อมเสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
15 จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
16 นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
17 นายสมเกียรติ เติมสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
18 นางสาวอัญชลี อินคำปา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
19 นางสาวสินีนาถ เสือสูงเนิน คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ)
20 ชำนาญ โพสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี บัญชีบัณฑิต นานาชาติ