กรุณากรอก E-Mail ที่ต้องการส่งถึง :

รายงานข้อมูลบุคลากร
รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษา
รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษาและหน่วยงาน
รายงานบุคลากรจำแนกตามคณะหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
รายงานบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ประเภทบุคลากรและสายงาน
ข้อมูลพื้นฐานประจำปี (COMMON DATA SET) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานบุคคลการสายวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
รายงานบุคคลการสายสนับสนุน จำแนกตามระดับการศึกษาและหน่วยงาน
รายงานบุคคลการทั้งหมด จำแนกตามเพศและสายงาน
รายงานบุคคลการสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งวิชาการและกลุ่มสาขาวิชา
รายงานบุคคลการสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งวิชาการและอายุ