คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างประจำ จ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ ผลรวม
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ
1 . สำนักงานอธิการบดี  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2
2 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  14  -  22  7  -  4  -  -  -  -  -  2  49
3 . คณะวิศวกรรมศาสตร์  59  -  30  12  -  3  -  11  -  -  -  3  118
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  61  -  52  10  -  1  2  5  -  -  1  3  135
5 . วิทยาลัยนานาชาติ  -  -  1  4  -  -  -  3  -  -  -  -  8
6 . คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  21  -  7  4  -  1  -  1  -  -  -  1  35
7 . คณะบริหารธุรกิจ  46  -  24  12  -  3  -  3  -  1  -  3  92
8 . คณะศิลปศาสตร์  51  1  43  8  -  3  12  1  -  4  -  2  125
9 . คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  28  3  39  10  -  9  1  2  1  2  -  1  96
10 . สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  -  2  -  19  -  1  -  8  -  -  -  -  30
11 . สถาบันวิจัยและพัฒนา  -  -  -  10  -  1  -  1  -  1  -  -  13
12 . สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  -  1  -  16  -  1  -  1  -  -  -  -  19
13 . กองพัฒนานักศึกษา  -  -  -  12  -  1  -  -  -  1  -  4  18
14 . สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  5
15 . กองนโยบายและแผน  -  1  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  7
16 . กองกลาง  -  1  -  17  -  14  -  3  -  1  -  4  40
17 . กองคลัง  -  7  -  20  -  2  -  -  -  2  -  1  32
18 . กองบริหารงานบุคคล  -  3  -  12  -  1  -  -  -  3  -  -  19
19 . ศูนย์ประชาสัมพันธ์  -  -  -  4  -  1  -  -  -  -  -  -  5
20 . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2
21 . หน่วยตรวจสอบภายใน  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3
22 . สำนักงานสหกิจศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  3
ผลรวม  280  20  218  194  -  46  15  42  1  15  1  24  856

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ