รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษา และตามหน่วยงาน

 


คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม ลาศึกษาต่อ
1 . คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  -  -  -  19  -  8   27   1
2 . วิทยาลัยนานาชาติ  -  -  -  1  -  -   1   -
3 . คณะวิศวกรรมศาสตร์  -  2  -  57  -  30   89   5
4 . คณะบริหารธุรกิจ  -  1  -  58  -  12   71   2
5 . คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  -  1  -  53  -  15   69   4
6 . คณะศิลปศาสตร์  -  6  -  78  -  22   106   5
7 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  6  -  62  -  50   118   8
8 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  -  1  -  27  -  7   35   2
ผลรวม   -   17   -   355   -   144   516   27

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ