รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษา และตามหน่วยงาน

 


คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม ลาศึกษาต่อ
1 . คณะวิศวกรรมศาสตร์  -  2  -  58  -  29   89   5
2 . คณะบริหารธุรกิจ  -  1  -  56  -  13   70   2
3 . คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  -  1  -  53  -  15   69   3
4 . คณะศิลปศาสตร์  -  7  -  78  -  21   106   7
5 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  6  -  62  -  49   117   8
6 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  -  1  -  28  -  7   36   2
7 . คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  -  -  -  20  -  8   28   1
8 . วิทยาลัยนานาชาติ  -  -  -  1  -  -   1   -
ผลรวม   -   18   -   356   -   142   516   28

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ