รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษา และตามหน่วยงาน

 


คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม ลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1 . คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  -  -  -  20  -  8   28  1
2 . คณะวิศวกรรมศาสตร์  -  2  -  58  -  29   89  5
3 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  -  1  -  28  -  7   36  2
4 . คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  -  -  -  44  -  13   57  3
5 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  6  -  62  -  49   117  8
ผลรวม   -   9   -   212   -   106   327   19
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
1 . วิทยาลัยนานาชาติ  -  -  -  1  -  -   1  -
2 . คณะบริหารธุรกิจ  -  1  -  56  -  13   70  2
3 . คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  -  1  -  9  -  2   12  -
4 . คณะศิลปศาสตร์  -  7  -  78  -  21   106  7
ผลรวม   -   9   -   144   -   36   189   9

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ