รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษา และตามหน่วยงาน

 


คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม ลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1 . คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  -  -  -  44  -  13   57  4
2 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  6  -  62  -  50   118  8
3 . คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  -  -  -  19  -  8   27  1
4 . คณะวิศวกรรมศาสตร์  -  2  -  57  -  30   89  5
5 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  -  1  -  27  -  7   35  2
ผลรวม   -   9   -   209   -   108   326   20
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
1 . วิทยาลัยนานาชาติ  -  -  -  1  -  -   1  -
2 . คณะบริหารธุรกิจ  -  1  -  58  -  12   71  2
3 . คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  -  1  -  9  -  2   12  -
4 . คณะศิลปศาสตร์  -  6  -  78  -  22   106  5
ผลรวม   -   8   -   146   -   36   190   7

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ