รายงานบุคลากรสายวิชาการ
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม

อัตราสัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ

1 . อาจารย์  -  13  -  268  -  92   373 ร้อยละ 70
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์  -  2  -  85  -  56   143 ร้อยละ 27
3 . รองศาสตราจารย์  -  -  -  3  -  7   10 ร้อยละ 1
ผลรวม   -   15   -   356   -   155   526
อัตราสัดส่วนระดับการศึกษาสูงสุด ร้อยละ 0 ร้อยละ 2 ร้อยละ 0 ร้อยละ 67 ร้อยละ 0 ร้อยละ 29  

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ