รายงานบุคลากรสายวิชาการ
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม

อัตราสัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ

1 . อาจารย์  -  16  -  267  -  87   370 ร้อยละ 71
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์  -  2  -  86  -  48   136 ร้อยละ 26
3 . รองศาสตราจารย์  -  -  -  3  -  7   10 ร้อยละ 1
ผลรวม   -   18   -   356   -   142   516
อัตราสัดส่วนระดับการศึกษาสูงสุด ร้อยละ 0 ร้อยละ 3 ร้อยละ 0 ร้อยละ 68 ร้อยละ 0 ร้อยละ 27  

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ