รายงานบุคคลการสายสนันสนุน จำแนกตามระดับการศึกษาและหน่วยงาน

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างประจำ จ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
ต่ำกว่าป.ตรี ตรี โท เอก รวม ต่ำกว่าป.ตรี ตรี โท เอก รวม ต่ำกว่าป.ตรี ตรี โท เอก รวม ต่ำกว่าป.ตรี ตรี โท เอก รวม ต่ำกว่าป.ตรี ตรี โท เอก รวม ต่ำกว่าป.ตรี ตรี โท เอก รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - - - - 4 3 - 7 4 - - - 4 - - - - - - - - - - 2 - - - 2 13
คณะบริหารธุรกิจ - - - - - - 9 3 - 12 3 - - - 3 2 1 - - 3 - 1 - - 1 2 1 - - 3 22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 9 1 - 10 1 - - - 1 1 3 - - 4 - - - - - 3 - - - 3 18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - - - 11 1 - 12 3 - - - 3 1 8 - - 9 - - - - - 2 1 - - 3 27
คณะศิลปศาสตร์ - 1 - - 1 - 7 1 - 8 3 - - - 3 1 - - - 1 - 4 - - 4 2 - - - 2 19
วิทยาลัยนานาชาติ - - - - - - 4 - - 4 - - - - - 3 - - - 3 - - - - - - - - - - 7
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - 3 - - 3 - 9 - 1 10 9 - - - 9 1 - 1 - 2 - 2 - - 2 1 - - - 1 27
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ - - - - - - 3 1 - 4 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - 1 7
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 1 - 2 - 13 6 - 19 1 - - - 1 3 5 - - 8 - - - - - - - - - - 30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1 - - 1 - 16 - - 16 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 19
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 9 1 - 10 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 13
กองกลาง - - 1 - 1 - 13 3 - 16 13 1 - - 14 3 - - - 3 - 1 - - 1 4 - - - 4 39
กองคลัง - 4 3 - 7 - 16 4 - 20 1 1 - - 2 - - - - - - 2 - - 2 1 - - - 1 32
กองพัฒนานักศึกษา - - - - - - 9 3 - 12 1 - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 3 1 - - 4 18
กองบริหารงานบุคคล - - 3 - 3 - 9 2 - 11 - - 1 - 1 - - - - - - 3 - - 3 - - - - - 18
กองนโยบายและแผน - - 1 - 1 - 4 2 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา - - - - - - 3 1 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 - 1 - 2 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ - - - - - - 2 2 - 4 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 5
สำนักงานสหกิจศึกษา - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - - - 3
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ