รายงานบุคคลการทั้งหมด จำแนกตามเพศและสายงาน

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จ้างประจำ จ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 5 14 12 16 28 - - - 2 2 4 - - - - - - - 2 2 48
คณะบริหารธุรกิจ 16 30 46 14 21 35 - 2 2 3 - 3 2 1 3 - 1 1 1 2 3 93
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 27 62 23 39 62 - - - 1 - 1 2 4 6 - - - 1 3 4 135
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 53 6 59 28 13 41 1 - 1 1 2 3 3 6 9 - - - - 3 3 116
คณะศิลปศาสตร์ 13 39 52 23 29 52 1 - 1 2 1 3 8 3 11 3 1 4 - 2 2 125
วิทยาลัยนานาชาติ - - - 1 3 4 - - - - - - - 3 3 - - - - - - 8
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 30 31 13 35 48 - - - 4 5 9 2 2 4 - 3 3 - 1 1 96
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 8 12 20 6 5 11 - - - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2 2 8 11 19 - - - - 1 1 6 2 8 - - - - - - 30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 1 1 3 13 16 - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 19
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 2 8 10 - - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - 13
กองกลาง - 1 1 5 11 16 - - - 14 - 14 2 1 3 - 1 1 4 - 4 39
กองคลัง - 7 7 3 17 20 - - - 1 1 2 - - - - 2 2 - 1 1 32
กองพัฒนานักศึกษา - - - 3 9 12 - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 1 3 4 18
กองบริหารงานบุคคล 1 2 3 3 8 11 - - - - 1 1 - - - 2 1 3 - - - 18
กองนโยบายและแผน - 1 1 1 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - 7
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา - - - 2 3 5 - - - - - - - - - - - - - - - 5
หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 1 - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - 4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ - - - 2 2 4 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 5
สำนักงานสหกิจศึกษา - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - - 3
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม - - - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ