รายงานบุคคลการสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งวิชาการและกลุ่มสาขาวิชา

สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ - 5 - - - 5
วิศวกรรมเครื่องกล - 3 - - - 3
เทคนิคศึกษา - 6 2 - - 8
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - 8 - - - 8
เทคโนโลยีอุตสาหการ - 4 3 - - 7
เทคโนโลยีโลหการ - 3 - - - 3
รวม - 29 5 - - 34
สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ - 13 4 - - 17
การตลาด - 9 2 - - 11
การบัญชี (นานาชาติ) - 1 - - - 1
การประเมินราคาทรัพย์สิน - 2 1 - - 3
การเงิน - 6 1 - - 7
ภาษาอังกฤษธุรกิจ - 3 1 - - 4
ระบบสารสนเทศ - 1 - - - 1
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - 12 4 - - 16
การบัญชี - 8 3 - - 11
รวม - 55 16 - - 71
สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ - 9 7 - - 16
ชีววิทยา - 9 4 - - 13
ฟิสิกส์ - 8 3 - - 11
วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 13 1 - - 14
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - 4 2 - - 6
เคมี - 9 7 1 - 17
เทคโนโลยีการพิมพ์ - 6 - - - 6
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง - 1 - - - 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน - 3 5 - - 8
ความปลอดภัยของอาหาร - 5 - - - 5
เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ - 12 5 - - 17
รวม - 79 34 1 - 114
สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสำรวจ - 3 4 - - 7
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - 12 5 1 - 18
วิศวกรรมเคมี - 4 5 - - 9
วิศวกรรมโยธา - 12 4 - - 16
วิศวกรรมไฟฟ้า - 5 6 1 - 12
วิศวกรรมอุตสาหการ - 1 11 1 - 13
วิศวกรรมเครื่องกล - 7 3 1 - 11
รวม - 44 38 4 - 86
สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว - 10 1 - - 11
การโรงแรม - 14 - - - 14
พลศึกษา - 4 1 - - 5
ภาษาจีน - 8 - - - 8
ภาษาญี่ปุ่น - 9 1 - - 10
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล - 1 - - - 1
ภาษาไทย - 5 3 - - 8
มนุษยศาสตร์ - 5 5 - - 10
สังคมศาสตร์ - 2 4 - - 6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย - 6 1 - - 7
ภาษาตะวันตก - 17 11 - - 28
รวม - 81 27 - - 108
สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ - 8 3 - - 11
ธุรกิจอาหาร - 7 1 1 - 9
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 6 - 1 - 7
อาหารและโภชนาการ - 14 3 - - 17
พัฒนาผลิตภัณฑ์ - 6 4 - - 10
ออกแบบแฟชั่น - 4 2 - - 6
ธุรกิจเสื้อผ้า - 2 1 - - 3
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น - 5 1 - - 6
รวม - 52 15 2 - 69
สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ - 6 2 - - 8
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ - 2 3 3 - 8
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - 9 2 - - 11
รวม - 17 7 3 - 27
สาขา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ