รายงานบุคคลการสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งวิชาการและอายุ

ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อายุ 26 - 30 ปี - - - - - 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
อายุ 31 - 35 ปี - - - - - 7 - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - 7
อายุ 36 - 40 ปี - - - - - 2 1 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
อายุ 41 - 45 ปี 2 - - - 2 2 1 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 5
อายุ 46 - 50 ปี 2 1 - - 3 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 5
อายุ 51 - 55 ปี 1 - - - 1 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 3
อายุ 56 - 60 ปี 6 2 - - 8 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 9
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะบริหารธุรกิจ
อายุ 26 - 30 ปี - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2
อายุ 31 - 35 ปี - - - - - 9 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - 9
อายุ 36 - 40 ปี - - - - - 6 1 - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - 7
อายุ 41 - 45 ปี 4 - - - 4 2 1 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 7
อายุ 46 - 50 ปี 9 4 - - 13 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 16
อายุ 51 - 55 ปี 10 4 - - 14 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 15
อายุ 56 - 60 ปี 8 7 - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 26 - 30 ปี - - - - - 6 - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6
อายุ 31 - 35 ปี - - - - - 11 1 - - 12 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 14
อายุ 36 - 40 ปี - - - - - 13 1 - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - 14
อายุ 41 - 45 ปี 8 6 - - 14 14 2 - - 16 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 31
อายุ 46 - 50 ปี 17 2 - - 19 4 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 23
อายุ 51 - 55 ปี 5 7 1 - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
อายุ 56 - 60 ปี 1 15 - - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อายุ 26 - 30 ปี - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2
อายุ 31 - 35 ปี - - - - - 4 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 4
อายุ 36 - 40 ปี - - - - - 11 2 - - 13 - - - - - - - - - - - - - - - 13
อายุ 41 - 45 ปี 10 6 - - 16 2 6 - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 24
อายุ 46 - 50 ปี 12 13 2 - 27 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 29
อายุ 51 - 55 ปี 3 4 2 - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
อายุ 56 - 60 ปี 2 5 - - 7 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะศิลปศาสตร์
อายุ 26 - 30 ปี - - - - - 9 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - 9
อายุ 31 - 35 ปี 1 - - - 1 8 1 - - 9 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 11
อายุ 36 - 40 ปี - - - - - 12 - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - 12
อายุ 41 - 45 ปี 2 1 - - 3 8 2 - - 10 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 14
อายุ 46 - 50 ปี 8 5 - - 13 3 - - - 3 2 - - - 2 - - - - - - - - - - 18
อายุ 51 - 55 ปี 4 6 - - 10 1 - - - 1 3 - - - 3 - - - - - - - - - - 14
อายุ 56 - 60 ปี 12 10 - - 22 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 24
อายุ 61 - 65 ปี - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 2
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
วิทยาลัยนานาชาติ
อายุ 31 - 35 ปี - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อายุ 26 - 30 ปี - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2
อายุ 31 - 35 ปี - - - - - 17 - - - 17 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 18
อายุ 36 - 40 ปี - - - - - 13 - - - 13 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - 15
อายุ 41 - 45 ปี 2 1 - - 3 3 1 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 7
อายุ 46 - 50 ปี 3 2 1 - 6 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8
อายุ 51 - 55 ปี 3 4 1 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
อายุ 56 - 60 ปี 6 5 - - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด
อายุ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อายุ 26 - 30 ปี - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
อายุ 31 - 35 ปี - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2
อายุ 36 - 40 ปี - - - - - 1 1 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
อายุ 41 - 45 ปี 2 1 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
อายุ 46 - 50 ปี 6 - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
อายุ 51 - 55 ปี 1 3 1 - 5 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6
อายุ 56 - 60 ปี 3 2 1 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ