สรุปข้อมูลบุคลากรพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2556

# หน่วยงาน อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม ลาศึกษาต่อ
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 5 - 26.5 - 8 39.5 2
2 คณะบริหารธุรกิจ - 4 - 85.5 - 19 108.5 2
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 9 - 74 - 50 133 8
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 3 - 53 - 28.5 84.5 5
5 คณะศิลปศาสตร์ - 19.5 - 97 - 27 143.5 8
6 วิทยาลัยนานาชาติ - - - - - - - -
7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - 6 - 57.5 - 13 76.5 3
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ - - - 23 - 8 31 1

ข้อมูลบุคลากรพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกข้อมูลตามตำแหน่งวิชาการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
1 อาจารย์ - 5 - 17.5 - 6 28.5 2
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 9 - 2 11 -
3 รองศาสตราจารย์ - - - - - - - -
คณะบริหารธุรกิจ
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
4 ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ - - - - - - - -
5 อาจารย์ - 2 - 63.5 - 14 79.5 2
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2 - 22 - 5 29 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
7 อาจารย์ - 7 - 43 - 28 78 7
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2 - 30 - 21 53 1
9 รองศาสตราจารย์ - - - 1 - 1 2 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
10 อาจารย์ - 3 - 28 - 9.5 40.5 3
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 24 - 14 38 2
12 รองศาสตราจารย์ - - - 1 - 5 6 -
คณะศิลปศาสตร์
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
13 ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ - - - - - - - -
14 อาจารย์ - 19.5 - 63 - 12 94.5 7
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 33 - 15 48 1
16 รองศาสตราจารย์ - - - 1 - - 1 -
วิทยาลัยนานาชาติ
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
17 อาจารย์ - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
18 อาจารย์ - 2 - 38.5 - 5 45.5 3
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 4 - 18 - 6 28 -
20 รองศาสตราจารย์ - - - 1 - 2 3 -
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
# ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวมลาศึกษาต่อ
21 อาจารย์ - - - 14 - 3 17 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 8 - 3 11 -
23 รองศาสตราจารย์ - - - 1 - 2 3 -

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ