รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10147505038413นายธนินทร์ ติยานนท์
2549505030441นางสาวศันศนีย์ พันรอด
3549505030409นางสาวสายไหม อุ่นเสียม
4549505030292นายชลธวัช ศรีชู
5549505030318นางสาวกฤติกา สมสุวรรณ
6549505030359นางสาวทิพย์วดี ทองผา
7549505030383นายเข็มชาติ มหาธนะกิติวงศ์
8549505030391นางสาวณัฐวรรณ ศรนารายณ์
9549505030433นางสาวกมลรัตน์ เกียรตินัย
10549505030458นางสาวณัฐิภา ประสพพรพิบูลย์
11549505030151นางสาวพรพิมล สุ่มมาตย์
12549505030177นางสาวพิมพ์ชนก สุขกลัด
13549505030185นางสาวพนิดา รอบกิจ
14549505030201นางสาวสมฤทัย ศรีรัตนวรกุล
15549505030235นางสาวภัทรวดี ชังชะนา
16549505030268นางสาวสาวิตรี มะดอมะ
17549505030276นางสาวธนนันท์ ธนาคมตระกูล
18549505030029นางสาวพรพิมล พุ่มดารา
19549505030045นางสาววลัยลักษณ์ สัทธินทรีย์
20549505030052นางสาวสุวันณี สิทธิมนต์อำนวย
21549505030078นางสาวลลิตา คงทอง
22549505030086นางสาวนิวพัฒน์ อุทัยแสงไพศาล
23549505030110นางสาวจิรวรรณ ชุติมาปัญญา
24549505030094นางสาวรัตนาภรณ์ อินต๊ะเม้า
25549505030136นางสาวฐิติรัตน์ ณรงค์เวทย์
26549505030193นางสาววรัญดา โชติพันธ์
27549505030227นางสาวนฤมล เทียนบัญญัติ
28549505030284นางสาวปิยะนุช อัจฉริยบดี
29549505030300นายชญานิน ผ่องพักตร์
30549505039210นายจตุรวิทย์ แซ่เหลี่ยง
31549505030664นางสาวจิดาภา พงษ์ศิริ
320148505038189นางสาวสิริวรรณ โพธิ์ทอง
33549505030649นางสาวชิดชนก เลิศฤทธิ์ชัย
34549505030656นางสาวรัตติญา โพธิ์ปัสสา
35549505030672นายประสิทธิ์ศิริ ศิริบรรณโสภา
36549505030698นางสาวประภาสิริ พรสวัสดิ์
37549505030680นางสาวอรอุพินทุ์ นิธิปภาวรินท์
38550505030597นายฐาณุพงศ์ รุ่งเรืองธนานันท์
39549505039202นางสาวพรทิพย์ ปวีณธนาภัทร์
40550505030332นางสาววิมล สว่างรุ่งเรืองกุล