รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505030456นางสาวจุฑารัตน์ บุณยฤทธิชัยกิจ
2550505030019นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุรินทร์
3550505030076นางสาวชนกานต์ ถนอมสินทรัพย์
4550505030118นายอภิเชษฐ์ วงษ์คำ
5550505030167นางสาวรังสิมา โอภานุรักษ์
6550505030233นางสาวสุกัญญา สมบัติวงษ์
7550505030340นางสาวอุษามาศ ตันติวงศ์วัฒน์
8550505030357นายวรเศรษฐ์ ธนัตธีรโรจน์
9550505030209นางสาวศิริวดี ขำเจริญ
10550505030316นายชนัฐพงษ์ พิเชษฐภากรณ์
11550505030365นางสาวภรณ์ทิพย์ ทิพยโสต
12550505030381นางสาวจีรกนก ชูสิงห์
13550505030464นายธนัญชัย รุ่งสอาด
14550505030175นางสาวดุจเพชร ช่อจอหอ
15550505030258นางสาวพนิดา ดวงพร
16550505030027นางสาวกนิษฐา ทรงรัตนขจร
17550505030035นางสาวรสา เตชะบรรเจิด
18550505030043นางสาวนิจวีร์ หทัยประเสริฐ
19550505030514นายสมบุญ เพ็ชรชัย
20550505030613นางสาวอัญรินทร์ ชัยพรวิบูลย์
21550505030639นายทัศพล ศศิวชิรางกูล
22550505030647นางสาวณภัทร ตรีรานุรัตน์
23550505030662นางสาวจิราพร กุมารสิทธิ์
24550505030696นางสาวณัชชาพร พิบูลธรรมนนท์
25550505030688นางสาวณัฐกานต์ พุทธรักษ์
26550505030563นายทนุพงศ์ ชัยนิวัฒนา
27550505030407นางสาวน้ำทิพย์ ทองปลอน