รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1551505030413นางสาวณัฐชยา ทองดี
2551505030025นางสาวนัจพันธ์ ธนันต์มหาสุภาพ
3551505030058นางสาวรัสรินทร์ วิศาลพงษ์สิน
4551505030074นางสาวอุไรรัตน์ บัวประเสริฐ
5551505030454นางสาวเพียงแพน ปอกกันทา
6551505030496นางสาวพิชชาภรณ์ แม้นพวก
7551505030504นางสาวฐาวินันตร์ เอื้อสิยาพันธุ์
8551505030538นางสาวสรรชนก กลิ่นทองหลาง
9551505030546นางสาวศรีวิมล พึ่งอ่ำ
10551505030561นางสาวเพ็ญศรี บุพพัณหสมัย
11551505030041นางสาวณิชาภัทร จิตรดา
12551505030116นางสาวจุฑาภัค โยธารักษ์
13551505030322นางสาวลักษณาวรรณ แสงทวีป
14551505030728นายอนาวิน มีชัยยศตระกูล
15551505030447นางสาวณัตติญา เอียดแก้ว
16551505030520นางสาวณัฐวดี พุ่มประสาท
17551505030645นางสาวพรสวรรค์ วลัยศรี
18551505030082นางสาวไพลิน บ่อพืช
19551505030090นางสาววรรณฤดี เจริญทรัพย์
20551505030132นางสาวพิไลพรรณ ไชยมี
21551505030215นางสาวพรสุดา ศรีเมือง
22551505030405นางสาวยุภาพร รัตนบุตรา
23551505030553นายณัฐวุฒิ วิวัฒน์บุตรสิริ
24551505030587นางสาวไพลิน สุขสมจิตร
25551505030595นางสาววิรวรรณ ลือนุ้ย
26551505030744นางสาวรัชฎา ขาวสว่าง
27551505030710นางสาวพัชรีย์ แก้วหนองเสม็ด