รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050300114นางสาวอรพรรณ คำกุณา
2529050300183นายวัชรชัย บวรรัตนกมล
3529050300225นายธนกฤต อมรชีวานันท์
4529050300266นายกิตติศักดิ์ ปู่โอ๊ด
5529050300373นายสุรชา ลำดับศรี
6529050300399นางสาวนภัสสร จิตรพันธ์
7529050300415นายปฐมพัฒน์ มานะวงศ์เจริญ
8529050300423นางสาวนริศรา ทับทิมทอง
9529050300431นายธีรชาติ ชัยประเสริฐ
10529050300480นายปัญญวัฒน์ อัครเธียรสิน
11529050300522นางสาวเจนจิรา ปรัชญานิมิต
12529050300548นางสาววาสนา สุริยะชน
13529050300621นายชลธรณ์ กรแก้ว
14529050300654นายวรภัทร สัตบุตร
15551505030140นางสาวธัญญา ผังจิโน
16551505030702นางสาววัชราพร มีสวัสดิ์
17529050300031นางสาวตะติยา สุขโขใจ
18529050300056นางสาวนัฎตินา นาคมนต์
19529050300072นางสาวรองรัตน์ วงศ์เขื่อนแก้ว
20529050300290นางสาวศุทธินี ทองเอม
21529050300332นางสาวนภัสวรรณ ดวงจันทร์
22529050300241นายเอกบุรุษ บุญมาตา
23529050300407นางสาวบุษบากร สุทธิวงค์
24529050300106นายโสภณ สิทธิมนต์อำนวย
25529050300498นางสาวธนัญญา โพธิ์แจ่ม
26529050300217นางสาวทิพย์สุดา เรือนภู่