รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050300133นางสาวสุภิญญา ทองพรหม
2539050300075นางสาวนิลาวัณย์ ล้อมอนันต์สกุล
3539050300083นางสาววรรณศิกา อ่วมหมี
4539050300232นางสาวบัณฑิตา แซ่ลิ้ม
5539050300240นางสาวพิมพ์ผกา ไพราม
6539050300257นางสาวสุนทรี ธนวัฒน์รุจี
7539050300315นายปฏิญ สมสุวรรณ
8539050300430นางสาวสราญลักษณ์ ใยละออ
9539050300489นายอรรถพร สังข์วิศิษฐ์
10539050300505นางสาวธัญญาพร รัตน์วงศ์วิรุฬห์
11539050300281นางสาวดวงกมล ฉิมมณี