รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050300363นายชิตวีร์ ศรีกนก
2549050300371นางสาวซาร่าห์ ผิวนิล
3549050300405นายภัลยุทธ อิศรางกูร ณ อยุธยา
4549050300439นางสาววิลาวรรณ์ อ่วมเทศ
5549050300447นางสาวกานต์พิชชา ลือชัยเลิศสกุล
6549050300454นางสาวศิโรรต คงเกษม
7549050300108นางสาวปิยวรรณ ครองมิ่งมงคล
8549050300165นางสาวเจนจิรา แสนคาร
9549050300470นายศรัณยู มณีรอด
10549050300348นายบดินทร์ ชูวิทย์รัศมี
11549050300223นางสาวนลิน คุรุเสถียรสกุล
12549050300264นางสาวพรพรรณ พึ่งเอี่ยม
13549050300272นางสาวพลอยพรรณ พึ่งเอี่ยม
14549050300280นางสาวมณีทรัพย์ นาคจั่น
15549050300314นางสาวอนุสรา เนื้อแก้ว
16549050300702นางสาวณมนภัทร เชยล้อมขำ
17549050300603นางสาวนันทวัน ศิรเกียรติพล
18549050300629นางสาวชวมนต์ คชายุทธ
19549050300645นางสาวบุญสม ขจรสุขสันติ
20549050300595นางสาวจริยา โสภาพงษ์
21549050300660นายวรุตม์ อัตตสิริลักษณ์
22549050300520นางสาวปวีภา สัมภวะผล
23549050300306นายพิชญ์พิสิษฐ์ แปลงดี
24549050300751นายศักย์ศรณ์ ชีพสมทรง
25549050300785นายวงศธร เงินชูกลิ่น
26549050300553นางสาวเวียงจันทร์ คงมาก
27549050300652นายวรวัฒน์ ชินาภิรมย์
28549050300710นายณัฏฐาพงศ์ เทียนสว่างนภา
29549050300728นางสาวชุติมา ปินะโต
30549050300736นายภาณุเมศวร์ เอกวรานิธิรมย์
31549050300744นางสาวศุริญาพร เชี่ยวชาญ
32549050300769นางสาวภัฏชา คณิตรุ่งเรืองสิน
33549050300819นายปรัชญา แซ่เฮ้ง
34549050300827นายฐิตวัฒน์ ตันเจริญ