รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569050300940นายอคร เทศน์สาลี
2569050300817นางสาวพิมพ์ชนก บูชา
3569050300056นางสาวณัฐการ จิตพินิจ
4569050300155นางสาวนาฐพร จิตร์จำนงค์
5569050300403นางสาวชลวิภา ร่างดี
6569050300650นางสาวภินันท์พร จิราพัฒนโรจน์
7569050301088นางสาวทิพานัน ละลอกน้ำ
8569050301062นายสุธิพงษ์ รุ่งคีรีรัตน์
9569050301138นายสุทธิเกียรติ ดวงมูลลี
10569050300700นางสาวอัญชลินทร์ อิสีพันธ์
11569050300874นางสาวอธิรัฐ ศิลป์วิไลเลิศ
12569050300957นางสาวอาทิตยา มา
13569050300270นางสาวสรวงชนก ตัณสถิตย์
14569050300825นางสาวไพลิน พุ่มดนตรี
15569050301013นางสาวปาลินี ชูสงค์
16569050301237นายปฐมพงศ์ เรืองต่อศักดิ์
17569050300684นางสาวเจติยา รอดปราณี
18569050300346นางสาวอนุสรา หงษ์บุญเรือง
19569050300668นางสาวพนิชา ชาญยุทธกร
20569050300445นางสาวนุจรี หาญสายภา
21569050301252นางสาวมีณตรา แจ่มใส
22569050301260นางสาวธนัฏฐา เอกดำรงค์
23569050300981นางสาววรรณิศา ชันชอง
24569050300783นางสาวธิดารัตน์ งามกิจปราโมทย์
25569050300775นางสาวธนิดา สิงหนิยม
26569050300189นางสาวปภัสรา ขุนาพรม
27569050300387นางสาวอาฑิตญา นิลปั้น
28569050300213นางสาวภัทรวดี พึ่งสาย
29569050300064นายณัฐวัชร กังวานรัตนา
30569050301047นางสาวรติมา ทองวุฒิ
31569050300239นายไววิทย์ กิตติอธิภ
32569050300437นางสาวนารัญญา พลีสุ่มทอง
33569050300148นางสาวนันทนา จันตรี
34569050300130นางสาวนัทธมน อินทรคะเนย์
35569050300312นางสาวสุธิณี กลิ่นเกษร
36559050300248นางสาวไอมี่ ทวีศักดิ์ภักดี
37569050300049นางสาวเขมณัฏฐ์ กุลยาวัฒน์ธนากร
38569050300890นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นนท์