รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050301277นางสาวนันธิดา ธนวุฒิกูร
2579050300717นางสาวกาญจนรัตน์ ปิ่นเพชร
3579050300337นางสาววันทนิกา หลีน้อย
4579050300204นางสาวทัศนีย์ มาประดิษฐ
5579050300626นางสาวสกุลยา สุริวงศ์
6579050300477นางสาวภคพร ศรีจำเริญ
7579050300568นางสาวจิรนันท์ สุขแสง
8579050300485นางสาวณัฐวิตรา วงษ์สวัสดิ์
9579050300816นางสาวณฐมน นิ่มนวล
10579050301186นายชยุตม์ พูลพิพัฒน์
11579050301236นายหลี จี้เว่ย
12579050300998นางสาวชนกนันท์ เจนกุลนิษฐ์
13579050300725นางสาวเอมอร ไม้จันทร์
14579050300766นายปิยมินทร์ ทองเทียม
15579050300758นางสาวนภัสสร คนชาญ
16579050300097นางสาวกุลยา ณ นคร
17579050300386นางสาวศุภิสรา โลจน์รัศมีกุล
18579050300253นางสาวปพิชญา แสงสาหร่าย
19579050300139นางสาวชานิดา บัวประจันต์
20579050300444นางสาวอัจจิมา คุนผลิน
21579050300279นางสาวเพ็ญนภา รัตนสกุลเดช
22579050300493นางสาวสุธิดา เผือกฉุย
23579050300113นางสาวจิตรานุช โสตถิกำแหง
24579050300014นางสาวณัฐริกาญจน์ แป้นสกุล
25579050300972นางสาวกุลชา ชาติอาสา
26579050301210นายเชิดพงษ์ บุญวานิช
27579050300683นางสาวพินิดา เยาวลักษณ์
28579050300089นางสาวมณิฐญาณ์ ขาวขำ
29579050300220นางสาวธีรพร มนูธรรมธร
30569050300858นายฤทธิเกียรติ เอกฤทธิพล
31579050301004นางสาวพิมพ์พิศา เพลินธรรมกุล
32579050301137นายเฉิน ซี่จาง