รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505030319นางสาวบุษราภรณ์ เศรษฐกิจไพบูลย์
249505030368นางสาวปรียาภรณ์ ศรีทวี
349505030400นางสาวพรนิภา ไชยปัญญา
449505030442นางสาวภัทรา แซ่โล้
549505030491นายยุทธพร ส่งแสง
649505030517นางสาวรัตนพร มาลัย
749505030558นายวรรณชัย ขวัญบัว
849505030574นายวัชรพล ยิ้มย่อง
949505030608นายศิริพร ฟักแฟง
1049505030632นางสาวสุพรรณี สังข์สม
1149505030665นายสุวัฒน์ ช้างสุวรรณ
1249505030699นายอภัย ทองนิล
1349505030723นางสาวอัจฉรา ภุมรินทร์
1449505036167นางสาวศิริพร แก้วไกรสร
1549505030012นางสาวกรรณิกา แซ่จึง
1649505030020นางสาวกรองกาญจน์ แก้วดี
1749505030061นางสาวจันวดี สิริธนันต์ชัย
1849505030103นายชมนาถ เจริญวัฒนธีรกุล
1949505030137นายชวลิต ศรีสุขใส
2049505030160นางสาวฐิติมา รันนันท์
2149505030228นางสาวทิพวรรณ สื่อสาร
2249505030269นางสาวนรีรัตน์ เวียงทอง
2349505030285นางสาวนันทกร เตชนนท์รุ่งเรือง
2449505038395นายภานุวัฒน์ อ้นเนียม
2549505038320นางสาวพัชรี แจ่มกระจ่าง
2649505038411นางสาวมาลิสา บัวสุข
2749505038429นางสาวณัญญาวีร์ เจียมศรี
2849505038445นายรัชกาล อ่ำหงษ์
2949505038577นางสาวสาลินี วงศ์ศรีสวัสดิ์
3049505038601นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ตันตะราวงศา
3149505038619นางสาวสุจิตรา ไลน์วุฑฒิ์
3249505038650นางสาวอนุสรา กลั่นบัวหอม
3349505038387นางสาวเพ็ญพรรณ ขจรไพร
3449505034493นางสาวภุมริน ทับยัง
3549505034519นางสาวมะลิซ้อน กินโกฎ
3649505036225นางสาวสุรัสวดี ศรีอะภัย
3749505034154นางสาวเจนจิรา ภีระคำ
3849505034162นางสาวชไมพร อบเชย
3949505034188นางสาวชุติกาญจน์ ยังกิเร
4049505034220นางสาวณัฏฐรัตน์ ศรีนวลจันทร์
4149505034246นายณัฐพงษ์ จำปาไทย
4249505034253นายณัฐพล โสมนัส
4349505034311นายธีระพงษ์ เตชวณิชย์พงศ์
4449505034329นายนราธิป คลองน้อย
4549505034352นางสาวนิภากร ชื่นชม
4649505034378นางสาวนุชนาฏ อามาตร
4749505034394นางสาวปราติมา ชาวสวน
4849605036315นางสาวสุกัลยา เชยชื่นจิตร
4949605034070นางสาวจีรนุช ธนูศิลป์
5049505030392นางสาวปาริญา ทองชัย
5149505030046นายเกื้อกูล กึงฮะ
5249505030053นางสาวขวัญภรณ์ จันทน์หอม
5349505030079นางสาวจามรี ใจยินดี
5449505030087นางสาวจุฑารัตน์ นิซัน
5549505030095นางสาวเจนจิรา กลิ่นสิงห์
5649505030111นางสาวชมพูนุช เดชเดชะ
5749505030129นางสาวชลลดา ตรีศูนย์
5849505034675นางสาววัลย์ลิกา ศิลารัตน์
5949505034725นางสาวศรินยา นงนุช
6049505034733นางสาวศินีนาท สายวิเศษ
6149505034758นายเศรษฐธรรม ร่วมสนิท
6249505034766นายสมชาย โชติวัฒนะพิบูลย์
6349505034782นางสาวสิริพร ผันเฉย
6449505034790นางสาวสิริลักษณ์ ศรีใส
6549505034808นางสาวสุดาทิพย์ โกศลเกียรติสกุล
6649505034816นางสาวสุธาสินี แซ่ฮึง
6749505034832นางสาวณัฐญา นิยมสัตย์
6849505034857นางสาวสุมิตรา น้อยเคน
6949505034899นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรทองดี
7049505034907นางสาวหทัยทิพย์ ภาคสังข์
7149505034915นายอชิรวิทย์ ชูเรืองสุข
7249505034931นางสาวอรทัย เกิดเจริญ
7349505034949นางสาวอรวรรณ กล่อมจิตร์
7449505030152นางสาวชาลินี พวงบุบผา
7549505030178นายณรงค์ จันทะนันท์
7649505030186นายณัฐพล พลพืชน์
7749505030202นายตะวัน สันตินรนนท์
7849505030210นางสาวทิพพาน สร้อยสน
7949505030236นายธวัชชัย อยู่สุข
8049505030251นายธีระพงษ์ กังวานพจนีย์
8149505030582นายวิญญู กรณ์ถาวรวงศ์
8249505030640นางสาวสุภาพรรณ สุวิศิษฐ์พงศ์
8349505030657นางสาวสุภาวดี ลาบบุญเรือง
8449505030459นายภาณุพงษ์ แซ่เตีย
8549505030467นางสาวภาวดี พรมทา
8649505030475นางสาวมุกดารัตน์ ใจเพียร
8749505030483นางสาวเมธปริยา แก่นเพชร
8849505030509นางสาวยุพิน สายงาม
8949505030525นางสาวฤทัย บรรพชาติ
9049505030293นางสาวนันทนา เอียดแก้ว
9149505030327นางสาวเบญจมาศ พิชิตกสิกร
9249505030335นางสาวปทุมทิพย์ พุทธพฤกษ์
9349505030343นายประมวล เลิศวิกรัย
9449505030350นางสาวปรียกร สกุณา
9549505030376นายปัญจพล วิสุทธิรัตน์
9649505030681นางสาวอนุสรา มีจั่น
9749505030707นางสาวอวัสดา ฤาชัย
9849505030715นางสาวอังคณา นิตรา
9949505030731นางสาวอัมพรพรรณ ทองวิเศษ
10049505030749นางสาวอารีย์ พานทวีป
10149505036027นางสาวดรัลพร พลรักษ์
10249505036084นางสาวนิภารัตน์ สิทธิเชนทร์
10349505036134นางสาวภาณุมาศ นิลรัตน์สุวรรณ
10449505036142นางสาวมาศวไล นิลโกมล
10549505036159นางสาวอภิปภา ธำรงธาวินวสุ
10649505036209นางสาวสุภาพร แสงพงษ์
10749505036217นางสาวสุภาพร กล่อมสกุล
10849505034535นางสาวมินตรา สาตราวาหะ
10949505034550นางสาวรัชนีกร ชูไสว
11049505034659นางสาววรามาศ เหล่าสันตติ
11149505034683นางสาววาธิณี สุขเกษม
11249505034717นายวิศวัสต์ มากวงศ์
11349505034741นายศุภณัฐ บัวผัน
11449505034824นางสาวสุภางค์พรรณ แย้มเกตุ
11549505034881นายสุอาภา หมวดแก้ว
11649505034923นางสาวอทิตยา ดวงแก้ว
11749505038015นางสาวกรณิการ์ ปิ่นแสง
11849505038023นางสาวกุลธิดา เทพณรงค์
11949505038049นางสาวจิติมา มั่นหมาย
12049505038072นางสาวจุฑารัตน์ ขาวล้วน
12149505038148นายณัฐวุฒิ นวลจันทร์
12249505038171นายธีรพงษ์ พฤกษชาติถาวร
12349505038205นางสาวนิภาพร ทวีพงษ์
12449505038239นางสาวบวรนวล ศรีณรงค์สถิตย์
12549505034444นางสาวพนิดา นิ่มน้อย
12649505034014นางสาวกนกวรรณ คำมั่น
12749505034345นายนันทชัย พิมพ์นวลศรี
12849505038296นางสาวพัชนก พวงพิลา
12949505038312นางสาวพัชรินทร์ แถมพรมศรี
13049505038338นางสาวพัชรี ท่าฉลาด
13149505038353นางสาวพิมลพรรณ ชาญยุทธกร
13249505038437นางสาวยุกานดา แก้วดาว
13349505034048นางสาวกิตติยา เซี่ยงฟู
13449505034063นายเกรียงไกร พูลสวัสดิ์
13549505034071นางสาวขนิษฐา สายสม
13649505038593นางสาวสุกานดา นาใจรีบ
13749505034170นายชาญชัย วงค์อุดดี
13849505034204นายเชาวฤทธิ์ นิจภักดี
13949505038064นางสาวจิราภรณ์ คำครู
14049505038080นายเจริญชัย เอมบำรุง
14149505038098นางสาวฌานอาภา อินทมาศน์
14249505038130นายณัฐวุฒิ ป้องชาลี
14349505038155นางสาวธมลวรรณ พันธวงค์
14449505038189นางสาวนงลักษณ์ อาจแก้ว
14549505038197นางสาวนฤมล ณ ระนอง
14649505038635นางสาวสุนันทา จูทองคำ
14749505038684นางสาวอมรรัตน์ แสนรักษ์
14849505038734นางสาวอารีรัตน์ เก้าเอี้ยน
14949505038221นางสาวนุสรา เจริญสุข
15049505038247นางสาวบัว ร่วมสุขรัตน์
15149505038254นางสาวบูรณา เหลืองประภา
15249605036034นายคณธร ถิรชีวิน
15349605036083นางสาวณัฐกานต์ พยุหะ
15449505034568นายรัฐพล ปานโคตรคุณ
15549505034576นางสาวฤทัยรัตน์ ทองรักษ์
15649505034584นางสาวลัดดาวัลย์ สายวงค์
15749505034600นายวรพล เพ็ชร์ทวี
15849505034618นางสาววรรณวสา เปลี่ยนม่วง
15949505034634นางสาววรวรรณ์ กันแพงศรี
16049505034642นางสาววราภรณ์ มงคลอุดม
16149505034667นางสาววริฎฐา ปานเพ็ง
16249505034964นายอลงกรณ์ พุทธคุณ
16349505034972นางสาวอันธิกา คงสกุล
16449505034998นายเอกภพ ชคัตตรัยกุล
16549505034113นางสาวจารุณี ภิรมย์เจียว
16649505034139นางสาวจุฑาภรณ์ หวลธรรม
16749505034147นางสาวจุฑามาศ โยธารักษ์
16849505038460นางสาวรุ่งนภา ช้างน้อย
16949505038486นางสาววลัยรัตน์ มงคลวัจน์
17049505038510นางสาววิลาวัลย์ ตันจ้อย
17149505038528นางสาวศศิธร มุนินทร
17249505038544นางสาวศุภสิริ ไทรทอง
17349505038551นางสาวสมพร สมัครบุตร
17449505038585นายสำราญ สีชะนะ
17549505038718นางสาวอริศา วันทยะกุล
17649505038726นางสาวอัญชลี คงทอง
17749505034279นายธงชัย แสงมุกดา
17849505034303นายธีรพงษ์ บุญสพ
17949505034386นายปกรณ์ เกียรติประภาพกุล
18049505034410นางสาวปิยะนุช วุฒิยา
18149505034402นางสาวปิยะณัฎฐ์ วงศ์ภักดี
18249505034428นางสาวปิยะรัตน์ เสนนอก
18349505034436นายปุณณพงค์ เปรมปรีสุข
18449505034451นางสาวพนิดา ศรีเกิดสุข
18549505034469นางสาวพรทิพย์ ซิ้มประดิษฐ
18649505034485นางสาวเฟิร์น ลีนวิภาต
18749505034501นางสาวมลฤดี คมขำ
18849505034261นางสาวทิฆัมพร แก้วเมือง
18949505038346นางสาวพิมล ชัยรัตนะกมล
190094850503322นายภราดล เลหวนิช
191094850503064นางสาวกาญจนา แสนสุด
192094850503080นางสาวแก้วกัณหา ทิพวัฒน์
193114850503005นางสาวไพรินทร์ ทองนุ่ม
194114850503011นางสาวสุจิตรา พรกระโทก
19549505038783นางสาวอรสุดา อ่อนอินทร์
19649505038767นางสาววิภาพร รักพรมงคล
19750605147177นางสาวสรัญญา สุริยะวงค์
19850605147300นางสาวจิตรา พรหมพันธ์ใจ
199516051410012นายนพดล จิตต์ประเสริฐศรี
20050605140487นายทศพล สำเภากิจ
201516051400195นางสาวดุจเดือน สะดวก
202516051400211นางสาวฉัตรชบา ประกอบแก้ว
20350605140826นางสาวทัศวรรณ ไชโสเสาร์
204516051400286นางสาวจันทร์เพ็ญ นาดี
205516051400294นางสาวดวงพร ประสาร
206516051400302นางสาวนัฐยา บัวนาค
207516051400310นางสาวอริษา บุญมาก
208516051400369นางสาวพรรษพร ศรีพระคุณ
209516051400609นายสันติ อาสา
210516051400658นางสาววรรณิศา ล้ำเลิศ
211516051400674นางสาววิลาวัลย์ สนเปี่ยม
21250605141303นายจักรกฤษณ์ สุขนภาสวัสดิ์
213516051400815นางสาวชนานันท์ ชัยธนาแสง
214516051410061นางสาวเพ็ญจันทร์ ศรีเหรา
215516051410137นางสาวสิริพร ดีเสมอ
216516051410152นางสาวอัญชลี จันทร์บัว
21749505035003นายชาญชัย เสรีธรรมานุวัฒน์
218516051400104นางสาวทัดธยา ธาระฤกษ์
21951605147217นายชัยวัฒน์ พันธ์นิมานันท์
22051605147027นางสาววันระพี บุบผามาลา
22151605147068นางสาววรรณวิไลย์ ต้นกันยา
22251605147084นางสาวกลชกร เลิศรัตนฤทธิ
223516051400153นางสาววาทินี มีชาติ
22451605147050นายอรรถพล พงศ์จิตประเสริฐ
22551605147175นางสาวดารา ธงไธสง
226516051400245นางสาวธนาภรณ์ สอนเสถียร
22751605147035นางสาววิยะดา พรหมมา
22851605147142นางสาวสุรีภรณ์ รุ่งเรือง
22951605147159นางสาวเจนจิรา แสงสีดา
230516051400146นางสาวสิริพร สินธุศิริ
231516051410244นางภคมน ช่อสัตยธรรม
23250605141097นางสาวณัฐณลา จำสัตย์
233516051400070นางสาวบุจรินทร์ สิ่วไธสง
234516051400260นางสาวนันทวรรณ พูลทรัพย์
235516051400542นางสาวโชติรส อยู่สอาด
236516051410186นางสาวจิดาภา เชษฐดิลก
237516051400435นางสาวแพรวพรรณ สอนแก้ว
238516051400393นางสาวอัจฉรา สุวรรณจันทร์
239516051410269นางสาวกมลรัตน์ ใครอุบล
240516051400419นางสาวรุ้งกานต์ ไหลมา
241516051400468นางสาวรัตติกาล มัดตอฮา
242516051400500นางสาวภารวี แซ่ด่าน
243516051400328นางสาวสุวรรณา ชินวงศานนท์
244516051410046นางสาวฐิติชญา บุญสอน
245516051400583นางสาวสุนิดา นวลฉวี
246516051400229นางสาวขนิษฐา โพธิ์มณี
247516051400013นางสาวนุชจรี อ่ำสาริกา
248516051410038นางสาวอุมาพร จันทร์ผา
249516051400161นางสาวอรอนงค์ เทียมศิริ
250516051400237นางสาวนิธิภรณ์ จิรากรจารุพัชร์
251516051410129นางสาวณัฐธีมา พานทอง
252516051400385นางสาวดารารัตน์ สิงห์วงษา
253516051400054นางสาวสุกัญญา โสภา
254516051400336นางสาวชมัยพร ยาคำ
255516051400138นางสาวกิตติมา ก้องกิตติสาร
256516051400765นางสาวเปรมกมล ทองบางหรง
257516051400039นางสาวณัฏฐริกา แบ่งบุญ
258516051400534นายกิติศักดิ์ อนุโลม
259516051410111นางสาวมนัสนัน ภัทราธนกร
260516051400351นางสาววราภรณ์ หอมเนตร
261516051400690นางสาววิวรรยา แย้มวิมล
262516051410145นางสาวทิพย์วรรณ อภัยนิจ
263516051400047นางสาวณัฐธรียา ขวัญงาม
264516051410202นางสาวจุฑาฐินี ภูศีรโสม
265516051410020นางสาวปิยรัตน์ ประกายเพ็ชรกุล
266516051400443นางสาวสิรินทรา เพชรทิง
267516051400021นางสาวนันทนา ใสกมล
268516051400641นางสาวสุดารัตน์ ภูทอง
269516051410236นางสาวกิตติธรา เติมลิขิตกุล
270516051400112นางสาวดวงใจ กลมไธสง
271516051400575นางสาวสุภาศิริ เขื่อนเพ็ชร
272516051400062นางสาวนิภาพร อุ่นเรือน
273516051400377นางสาวจิราภา พึ่งฉ่ำ
274516051400807นางสาววริศรา รัตนพิทักษ์
275516051400716นางสาวเบญจวรรณ เพชรนิล
276516051410210นางสาวรุ้งเพชร เสงี่ยมงาม
277516051400617นางสาวพรอุมา โคกอัมพันธ์
278516051400476นางสาวศิรินภา คำหอมรื่น
279516051400088นางสาวสิริลักษณ์ ภู่อารีย์
280516051400708นางสาวสุวิมล ชมภูโภชน์
281516051400252นายธวัชชัย แสนเสนาะ
282516051410251นายเดชอุดม รักประกอบกิจ
283094850503317นายศรายุทธ แซ่ตั้น
284516051400484นางสาวปริญดา บุตรดารวม
285516051400559นางสาวอรพิมล ศรีบริบูรณ์
286516051400427นางสาวพิศนันท์ สุพร
287516051400203นางสาวมลฤทัย กลิ่นสุคนธ์
288516051400450นางสาวรัชนี ภู่ด้วง
289516051400666นางสาวนันทวัน หริ่มยิ่ง
290516051400757นางสาวจิราภรณ์ พิมเสน
29150605147367นางสาวพิชญ์วรา อินทรประสิทธิ์
29249505034295นางสาวธัญกร ศิริมงคลรักษ์
29349505038627นางสาวสุชาดา สิงหพล
294516051400187นางสาวจิราภรณ์ มณีใหญ่
295516051400724นางสาววราภรณ์ ยังตรง
296516051410053นางสาวพรรณิสา ทาทอง
29751605147126นางสาวนิษากร เกินกลาง
29851605147167นางอภิญญา ศรีสุวรรณ์
29951605147092นางสาวจุฬาณี ทาเที่ยง
300516051400682นางสาววันวิสา ศรีตองอ่อน