รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505140926นางสาวสุภาวดี สิงห์มัจฉา
250505140934นางสาวดวงหทัย นาอาจ
3523050310029นางสาวสุจินดา สุขงาม
449505036191นางสาวสุชาดา แก้วแกมทอง
549505034527นางสาวมิ่งขวัญ จันทรวงศ์ศรี
649505036241นางสาวอาทิตยา คงฤทธิ์
749505030145นางสาวชาลิกา เสนาคำ
849505034956นายอลงกรณ์ เจริญยิ่ง
949505034022นางสาวกิ่งแก้ว อาดำ
1049505038122นางสาวฐิติวรรณ กลิ่นโลกัย
1150505150263นางสาวสาลินี มีชูเชาว์
1250505140611นายพงศธร เพ็ชรมโนรา
1350505140652นางสาวเมฑิณี เสตะจิต
1450505140769นายสาธิต หาญประดิษฐ์
1550505140819นางสาวอรพรรณ บัวศิริ
1650505140579นางสาวปรัศนี ช่วงโภคา
1750505140660นายรวีวุฒิ ชัยพรตระกูลกิจ
1850505140108นายณัฐพงศ์ พุฒพันธ์
1950505140132นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลิ้ม
2050505140165นางสาวปรวีร์ วุทธิกูล
2150505140173นางสาวปรียานุช สุดใจ
2250505140207นางสาวพรประภา บุญโชติ
2350505140223นางสาวพาฝัน เลาหวิชิตศักดิ์
2450505140264นางสาวรัชฎา วิยาสิงห์
2550505140280นางสาววรรณภา ประกอบผล
2650505140306นางสาววรัญญา บุญรัตนวิจิตร์
2750505140330นางสาวศิริขวัญ คล้ายสุวรรณ
2850505140363นางสาวสาวิตรี ศิริรานนท์
2950505140405นางสาวอังสุพร อินา
3050505140421นางสาวขวัญฤทัย พวงสุนทร
3150505140447นางสาวจารุวรรณ พยุงพงษ์
3250505140512นางสาวนลินธร เทพสถิตย์ภรณ์
3350505140694นายวัลลภ เชี่ยววิทย์
3450505140777นางสาวสุทัศนีย์ จิตรัตนกุล
3550505150784นางสาวสุดารัตน์ เจียรัตน์
3650505150735นางสาวเรวดี เชื้อโห้
3750505150776นายศิครินทร์ อังศุกีระติ
3850505150826นายอรรคพล วิเศษวิวัฒนากุล
3950505150834นางสาวนิชาภัทร จอจิต
4050505150057นายชานนท์ ภวทวีเกษมสุข
4150505150479นางสาวจารุนันท์ แสวงสุข
4250505150438นางสาวอุมาพร สงวนพงศ์
4350505150123นางสาวเบญจพร ติรชูพันธ์
4450505150172นางสาวมยุรี นนจันทร์
4550505150230นายศุภชัย ทองเกิด
4650505150255นายสรายุทธ์ วิมลดารากร
4750505150271นางสาวสิริมนัส มรรคเจริญ
4850505150321นางสาวสุภัทรา อุดมลักษณาเวทย์
4950505150354นางสาวเสาวภา จตุทอง
5050505150412นายอาทินันทน์ ลุน
5150505150446นางสาวกนกพร เวทศักดิ์
5250505150461นางสาวกฤติยา สมฤาชา
5350505150487นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมมากาศ
5450505150016นางสาวกรรณิการ์ ขันธ์เดช
5550505140587นางสาวปรียาพร มากแสน
5650505140017นางสาวกรกช สุนทรกิติ
5750505140041นางสาวเกศิณี เทพทองลา
5850505140298นายวรรณวัฒน์ ลลิตพรสิน
5950505140231นายพีระ กลิ่นเมือง
6050505140256นางสาวภัสสร อุเทน
6150505140272นางสาวลักขณา สะใบบาง
6250505140413นางสาวอัจฉรา ยังพลอยเจริญ
6350505140454นางสาวจุฑาภรณ์ แย้มชื่น
6450605147243นายพิสิทธิ์ โรจน์แสงรัตน์
6550505150545นางสาวนารินทร์ ควรพิมาย
6650505140488นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์พล
6750505140520นางสาวนิตยา พาแพงศรี
6850505140124นางสาวเตือนจิตต์ จะเกงรัตน์
6950505150347นายสุรศักดิ์ ไชยแสง
7050505150388นายอนุพงศ์ แสงดี
7150505150750นางสาววรัญญา แดนดงยิ่ง
7250505140025นางสาวเกตุนรินทร์ ทวีสุข
7350505140066นางสาวจินดารัตน์ สุทธิวาจา
7450505140140นางสาวนิศารัตน์ ทั่วด้าว
7550505140082นางสาวชีวานันท์ ศรแก้ว
7650605147334นางสาวคนึงนิตย์ ณ น่าน
7750305031010นางสาวขวัญยืน ศรีโพธิ์
7850305031028นางสาวธัญญ์รวี ธนันต์ชัยพณิช
7950305031044นางสาววาริน ชาวนา
8050505140835นายประสิทธิ์ ทองชูแสง
8150505140348นายศุภชัย ยงกสิกรรม
8250505140371นางสาวสุภัทรา พุ่มอ่ำ
8350505150693นายภูริพัฒน์ สรงประภา
8450505150594นางสาวปราถนา เมนะชัย
8550505150610นายปรีดา จงเอื้อกลาง
8650505150636นางสาวปัญจพร อินทร์ดี
8750505140538นางสาวนิภาพร สืบศรี
8850505140595นางสาวปัทมาภรณ์ คชมะเริง
8950505140645นางสาวเมชยา เพชรหาญ
9050505150552นางสาวนิภาวรรณ กิจบรรหาร
9150505140751นางสาวสมฤทัย ผุยวรรณ์
9250505140801นายอมรเทพ บุญต้อ
9350505150420นางสาวอุทุมพร ปิ่นนพภัณฑ์
9450505150453นางสาวกฤตติยา สิงคิวิบูลย์
9550505150495นางสาวญาสุภางค์ ดิษฐลำภู
9650505150503นางสาวณิชนันทน์ ต่อศรีเจริญ
9750505150529นายธนวัฒน์ โมฮำมัสอีสมาอีล
9850505150537นางสาวธิดาพร พงษ์มณี
9950505150818นายอรรณพ อัศวเชษฐชัย
10050505140033นางสาวเกวลี เกไธสง
10150505140058นางสาวจรรยา อู่ตะเภา
10250505140074นายชัชวาล รติวณิชย์
10350505140090นางสาวณัฐณิชา มงคลอุดมโชค
10450505140116นายณัฐวิชช์ ชยวัฒน์ศรีกุล
10550505140157นางสาวบังอร ใจบุญ
10650505150701นางสาวมัธษยา ปัดดี
10750505150719นายรณชัย ภู่เผือก
10850505150727นางสาวรุ่งฟ้า ใช้ลิ้ม
10950505150065นางสาวฐิติยา บุญประจง
11050505150107นายธัญญะ เย็นสุข
11150505150131นายประพัฒน์ ขวัญกลาง
11250505150164นายมนัสเทพ อินทร์ขุน
11350505150180นายมรกต มีแสง
11450505150214นางสาววรารัตน์ สุขสมบุญ
11550505150222นางสาวศิริยา ตรึกตรอง
11650505150248นางสาวศุภลักษณ์ บรรลือศักดิ์
11750505150289นางสาวสิริมา สุวรรณพรรณ
11850505150743นางสาววรรทณี บ้านยาง
11950505150024นางสาวกิติยา เบญจมาธิกุล
120516051400179นางสาวชนัญลักษณ์ ยิ่งเชี่ยว
12150305031069นางสาวสายฝน เกษรล้ำ
12250305031077นางสาวอารีย์ เอี่ยมท่าไม้
12350305031036นางสาวดารณี ลีอร่าม
12450305031051นายศิริวงศ์ กาญจนพิสุทธิ์พร
12550505140744นางสาวศศิธร ปรีชาจารย์
126515051400486นายธนัช สัตตวัชราเวช
127513050310210นางสาวนันทิดา เหมวิจิตร
128513050310244นางสาวปัญญารัตน์ สุขสบาย
129513050310228นางสาวน้ำอ้อย จันทร
130513050310269นางสาววรรณนภา คำเนียม
131513050310293นางสาวสุกัญญา พงษ์อร่าม
132513050310277นางสาววิวรรณ จันทนลาช
133513050310095นางสาวภรภัค ชนาพัฒน์ธนกร
13450505140702นางสาววิภารัตน์ พุ่มพวง
135513050310061นางสาวนาตยา ตังสุรัตน์
13650505150073นางสาวธนพร สวนอินทร์
137513050310012นางสาวกนิษฐา อินทร์โพธิ์
13850505150198นางสาวมุกรินทร์ พึ่งพงษ์
139513050310038นางสาวจิตติมา ศุภมัง
140513050310053นางสาวจิวภา โลจรัส
141513050310087นางสาวพัชรินทร์ แพงศรี
142513050310103นางสาวมณฑา สุขศรี
143513050310129นางสาวกิตติ์ชญาห์ ประเสริฐวงศ์
144513050310160นางสาวสุกัญญา สลักลาย
145513050310145นางสาววิไลวรรณ ธรรมกูล
146513050310111นางสาวรสริน ปิ่นสิงห์โต
147513050310137นายวรายุทธ ชูกลิ่น
148513050310152นายสมภพ รามวงศ์
149513050310178นางสาวอุมาพร รอดทัศนา
150526051400012นางสาววัจนา เปรมผล
151526051400038นางสาวจุฑามาศ ยอดเมฆ
152526051400053นางสาวพิไลวรรณ ฉัตรจอหอ
153526051400087นางสาววัชรินทร์ วงษ์สวัสดิ์
154513050310186นางตรัยพัทธ์ สังข์แสงใส
155513050310327นายอาทร บริบูรณ์
156513050310202นางสาวชานิภา สามสวัสดิ์
157526051410011นางสาวประภาพรรณ ปานเนียม
158526051410037นางสาวปรารวดีษ์ ปรีมงคล
159526051410094นายภูวดล ธนาเลขะพัฒน์
160526051410169นางสาวสุนทรี กล่อมน้อย
16150505150644นางสาวพนอจิตต์ ช้างทอง
16250505150602นายปรีชา จงเอื้อกลาง
163526051400186นางสาววนิดา สมใจ
16450505150578นายเบญโญภาศ บุญแสน
165526051400343นางสาวขนิษฐา นุชเทียน
166526051400699นางสาวสุพัตรา รัตนพันธ์
167526051400707นางสาวรัตติยากร ฮวดชัย
168526051400715นางสาวปาริฉัตร หาญรบ
169526051400863นางสาวยุภาวดี พจนารถ
17050505140215นางสาวพัชรี ชาญชัยพิชิต
171516051400591นางสาวศศิมาภรณ์ ประมูลชาติ
172516051410194นางบุณฑริกา สุวรรณลพ
173526051401028นางสาวธนวรรณ วิชัยรัมย์
174526051401135นายปริญญา ทิพอุทัย
175526051401168นางสาวรุจิพัฒน์ สอาดเอี่ยม
176526051401176นางสาวเรวดี อิ่นคำ
177526051401200นางสาววิไล สัมฤทธิ์รัมย์
178526051401259นางสาวสิรินทรา สดีวงษ์
179526051401291นางสาวหนึ่งฤทัย พวงจันทร์
18050505140397นายอมรเทพ เบี้ยวน้อย
181526051400814นางสาวนภาพร เงาสุมาตย์
18250505140868นางสาววทัญญุตา โต๊ะยอเด
183526051400210นางสาวจันทร์นภา เจริญยิ่ง
18450505140181นางสาวปวีณา สง่าเมือง
18550505150792นางสาวสุวรรณี วันทมาตย์
186526051400376นางสาวปรียานุช รักกำเหนิด
187526051410144นางสาววงษ์ฤดี ศรีขจร
188526051400111นางสาวอรวีณ์ ผลคิด
189526051400780นางสาวอัญชลี ศรีทิพย์
19050505150628นางสาวปรียานุช วงศ์พัฒนกูล
191526051400251นางสาวเบญจวรรณ อ่ำอิ่ม
192526051400574นางสาวเกวลี หวังเอก
193526051400541นางสาวสุทธิวรรณ พึ่งพา
194526051400772นางสาวศิริรัตน์ ช่างชนะ
195526051400723นางสาวจิฬาภรณ์ ศรีสุพรรณ
196526051400731นางสาวจิราพรรณ ดัชถุยาวัด
197526051401150นางสาวเยาวลักษณ์ บุญเรือง
198526051400582นางสาวสุกัญญา รุ่งสว่าง
19952605147272นางสาวจันทิมา ทองดี
20052605147025นางวราภรณ์ เจริญสุขสวัสดิ์
20152605147041นางสาวลัดดา พึ่งสาคร
20252605147108นางสาวณัฐฐา เพิ่มพูล
20352605147124นางสาวพัชรินทร์ คุณชัยเกษม
20452605147173นางสาวพัทรนันท์ พรมเวียง
20552605147207นางสาวประภัสสร ใจอารีย์
206526051401051นายเดชา หล้าวิไลย์
207526051400624นางสาวนริศรา จันทร์เงิน
20852605147132นางสาววิกานดา ภูผา
20952605147140นางสาวสิรภัค ประดิษฐ์ทรัพย์
21052605147165นางสาวภัณฑิรา ภิบาลวงษ์
21152605147199นางสาวสุปราณี มูลสาร
21252605147223นางสาวอรชา มูลสาร
213526051400681นางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณบุปผา
21451605147225นางสาวศิริพร วิสุทธิสารกุล
21551605147233นางสาวจุฑารัตน์ ศรีตำแย
21651605147241นางสาวเสาวนีย์ กลมสม
21751605147266นางสาวสาวิตรี ราตรีสุข
218526051401044นางสาวจิราพัชร บัวชัย
219526051401234นายสถาพร ไกรนรา
220526051410102นางสาวนาตยา พุทธคุณ
221526051401036นางสาวจินตนา โบวิเชียร
222526051401309นางสาวอนงค์พร รอดสอาด
223526051400145นางสาวพัสตราภรณ์ พูลการุณ
224526051401218นางสาวศรีนคร บุตรคำ
225526051410060นางสาวอุบลวรรณ เก่งทางดี
226526051400293นางสาวภาวิณี มุมิ
22752605147082นางสาวกัลธรารัตน์ ขวัญประเสริฐ
22852605147090นางสาวพัชรี น้อยพวงษ์
22952605147116นางธัญญลักษณ์ หอมฉุน
230526051400319นางสาวลีน่า รื่นภาคธรรม
231526051400533นางสาวกนกวรรณ โภครักษ์
232526051400673นางสาวพฤษทิวา สุโกรัตน์
233526051400152นางสาวปริศนา ต่างโอฐ
234526051401085นางสาวนันทิยา ศรีนอก
235526051400749นางสาวพรพรรณ พานจำนงค์
236526051400640นางสาวนงคราญ เลี่ยมจัน
237526051400327นางสาวนรา นิสวงษ์
238526051410086นางสาวสมหมาย จันทร์ทรัพย์
239526051400277นางสาวนิภาภรณ์ ชัยภูมิ
240526051400657นางสาวเนตรนภา อุ่นศิริ
241526051400517นางสาวนันทิยา เกลี้ยงกลิ่น
242526051401226นางสาวศรีวิไลย วิชัยรัมย์
243526051400194นางสาวชุติมา กุวะลัย
244526051401143นางสาวมาริษา คันทัก
245526051400335นางสาวอังคณา คำแหง
246526051400608นายนพพล แสงแก้วสุข
247526051410136นายเอกภาพ มุงเมือง
248526051401184นางสาวลำดวน สัตพันธ์
249526051400061นางสาวชลิตตา พึ่งโพสพ
250526051400202นางสาวอนุลักษณ์ ขาวงาม
251526051401192นางสาววัชรีย์ ฟุ้งสุข
252526051401275นายสุพัฒน์ เกิดกล้า
253526051400301นางสาววรรษวรรณ อับดุลเล๊าะ
254526051401010นางสาวกาญจนา พวงเพชร
255526051400525นางสาวสิริรักษ์ สาปลั่ง
256526051400566นางสาวชุตินันท์ ยมจินดา
257526051400368นายปัญญา จุลลำเจียก
258526051400244นางสาวสุภาพร รอดบุญมา
259526051400848นางสาวทิพวรรณ ปัญญาประดิษฐ์
260526051400764นางสาววรสรณ์ จันทร์ทองขาว
261526051401119นางสาวสายพินท์ แสงกาบคำ
262526051400079นางสาวหิรัญญิการ์ หวังสมนึก
263526051400665นางสาวอารีรัตน์ จำเนียร
264526051400806นางสาววัลลี โพธิ์คันทา
265526051400178นางสาวชณากานต์ ณรงค์ชัย
266526051400236นายรุ่งโรจน์ เต่าจันทร์
26752605147033นางสาวภัทรลักษณ์ วังวล
26852605147280นางสาวสุภัควรรณ ศรีมหิทธิยางกูร
26952605147298นางสาวพัชรีย์ บุญกอ
270526051401242นางสมสนิต สนไธสง
271526051410078นางสาวภัทราวดี นาคอินทร์
272526051400830นางสาวจริยา สีดี
27349505038163นายธีรชัย มงคลวัจน์
27450505140728นางสาววิมลวรรณ หมั่นมาก
275526051400285นางสาวฉัตรลดา จำปาดง
27652605147231นางสาววัชรีภรณ์ ประเสริฐศรี
27752605147181นางสาวอุษณีย์ กันทะรส
27851605147258นางสาวสุภาพร ชูเชื้อ
279513050310020นางสาวกัญญารัตน์ บุตรงาม
280526051401093นายบุญธรรม โลบุญ
28150505140199นางสาวปวีณาภรณ์ อนุรัตน์พานิช
28250505140637นางสาวภรณ์ทิพย์ สำเภาทิพย์
28350505140249นางสาวไพรินทร์ พงษาอนุทิน
28450505150560นางสาวนิศารัตน์ ขวัญแก้ว
28550505140603นางสาวปาริฉัตร ทาระลาภ
286523050310193นางสาวภาศินารถ แช่มสาคร
287516051410160นางสาวปาริชาติ ภูมา