รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
152605147348นางสาวกัญญารัตน์ รอดมา
252605147306นายรชานนท์ วงศ์ประเสริฐ
352605147314นางสาวสุพรรณรัตน์ ศรีทัศน์
452605147322นางสาวณัชชาภา มณีวงศ์สกุล
550505140918นางสาวธัญญาพร แสงบุญ
6523050310011นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์
7523050310037นางสาวอรพิน คนโทเงิน
850505140942นางสาวกฤติยา เฉลิมชัย
950505140785นายสุวัฒน์ พันธุ์พฤกษ์
1050505150115นางสาวนรีสา อัมพรดนัย
1150505150206นายรุ่งชัย ดอนประดู่
12515051400031นางสาวชาลิสา หลือประเสริฐ
13515051400411นางสาวคณัมพร นนทสิทธิ์
14515051400437นางสาวนิภาพร พิลาบุตร
15515051400841นางสาวภัทรมณฑ์ หลังพันธ์
16515051401641นางสาวสุดารัตน์ สมประสงค์
17515051401666นางสาวอรอิริยา นาคศิริ
1850505150040นางสาวสุพิชญา ช้างแก้ว
19515051400080นางสาวลลิตภัทร พวงจำปา
20515051401138นางสาวภาวิณี รีวงษ์
21515051400460นางสาวทิพย์สุดา เหลืองสกุล
22515051400866นางสาวสุนิสา ไพรสันฑ์
2350505140629นางสาวพีระยา จันทรุไทย
24515051400643นายชาคริต ศิริบรรเจิดศักดิ์
25515051400338นางสาวปนัดดา ทองน้อย
26515051400700นายธนานิวัฒน์ ต้อนโสกรี
27515051400718นายธีราวุฒ ศรีรักษ์
28515051400742นายอากรเทพ อร่ามวิบูลย์
29515051400098นางสาวหทัยทิพย์ สู่ความดี
30515051400502นางสาววีณา พงษ์พิทักษ์
31515051401187นางสาวธิดารัตน์ จับใจเหมาะ
32515051400262นางสาวผกาวลี พิมภาบุตร
33515051400296นางสาววราพร วิจิตรสอน
34515051400940นางสาวสุภาภรณ์ ภิญโญ
35515051400973นายพีรพงศ์ ฉิมฉ่ำ
36515051401021นางสาวชลธิชา สังขรัตน์
37515051401039นางสาวดรุณี แทนคุณ
38515051401096นางสาวไพรินทร์ มาลัยทอง
39515051401328นางสาววันวิสา แสงแก้ว
40515051401336นางสาวปวีณา สาลี
41515051401427นางสาววัชราภรณ์ นุ่มศรี
42515051401005นายณรงค์รักษ์ ฤทธิ์ดำรงกุล
43513050310194นางสาวกฤษดาพร แสนบุญยัง
44513050310301นางสาวสุดาณี ค้าเจริญยิ่ง
45515051401195นางสาวจิราภรณ์ วรรณกุล
46515051400783นางสาวรุ้งแพร ชมสวัสดิ์
47515051401153นางสาวเยาวลักษณ์ พวงคุ้มชู
48515051401062นางสาวนงนุช เลากลาง
49515051400122นางสาวมัสยา ศิริขันธ์
50515051400221นายศิริพงศ์ ไตรรัตน์เสรีกิจ
51515051401146นางสาวบุณยรัตน์ คุณากรจิตติรักษ์
52515051401385นายวีรยุทธ ศิริวัฒน์
53515051400346นางสาววาริ ยูรนิยม
54515051400874นายศรัณ ศรีรัตอำไพ
55515051400965นายดนุภพ เทียมทอง
56515051400312นายนพรัตน์ พงษ์พยัคเลิศ
57515051401047นางสาวสุภา ปัญจวงศ์พาณิช
58515051400155นางสาวอัจฉราภรณ์ เพียขันธ์
59515051400494นายวิวัฒน์ วัลลภนุสรณ์
60515051400072นายรัชพล เกตุภักดีกูล
61515051400270นางสาวปาริชาต ฟินดี้
62515051400106นางสาววาสิณี พรมโสภา
63515051400833นางสาวพรวิมล พิมพ์จำปา
64515051401310นางสาววรจิต โมกขกุล
65515051400452นางสาวต้องฤทัย จรดล
66515051400320นางสาวนิภาพร แสงสว่าง
67515051401013นายพิชิต ปราณีพร้อมพงศ์
68515051401302นางสาวชลลดา ชูกลิ่นอ่อน
69515051400692นายสุรงค์ เสาวลักษณ์
70515051400189นายนวพล รุ่งจำรัสโสภา
71515051401112นางสาวปัทมา สามาส
72515051400114นางสาวสุวภัทร เปลี่ยนประเสริฐ
73515051400379นางสาวปรียาภรณ์ ยิ่งสมบัติ
74515051400403นายรุ่งทวี พิสุทธิ์กมล
75515051401377นายภีมพัฒน์ นาคสมุทร
76515051400817นางสาวจินตนา เหลืองสะอาด
77515051401658นางสาวแสงเทียน ศุภมงคล
78515051400429นางสาวนารีรัตน์ บุญประดับ
79515051400775นางสาวพิมนภา ศรีเหลืองรัศมี
80515051400197นางสาวพัชราภา วิเชียรกุล
81515051401450นายวิศิษฎ์ เตชะรัตนยืนยง
82515051401054นางสาวธนาภรณ์ บุญลา
83515051401401นายสุพิพัฒน์ รักบัว
84515051401229นางสาวรุ่งมณี ภูบาลี
85515051401179นางสาววิลาวัณย์ ประทุมแก้ว
86515051401419นางสาวศิริรัตน์ ด้วงมั่ง
87515051400148นางสาววนัสนันท์ แหลมรุ่งเรือง
88515051401369นายกฤชพัชร์ หลาบเลิศบุญ
89515051400825นางสาวปวีณา สอนจิตร์
90515051401344นายสิโรตม์ สงวนศักดิ์
91515051400932นางสาวพรนภัส อึ้งเหมอนันต์
92515051400734นางสาวมณีรัตน์ รอยประโคน
93515051401245นายวิรัช วิรัชวรพงศ์
94515051400858นางสาวอัญชลี อ่อนจีน
95515051401393นางสาวเปมิกา พิมพ์จำปา
96515051400981นายศิริพงศ์ หงษ์วิเศษกุล
97515051401120นายณัชพงษ์ ผิวผ่อง
98515051400213นางสาวทวีพร ธนเศรษฐโกศล
99515051400593นางสาวไพรินทร์ รังศรีสัมพันธ์
100515051400676นางสาวพรทิพย์ ฉ่างฉาย
101515051400205นายเกื้อกูล แสงเจริญวัฒนา
102515051400510นายวรรณศักดิ์ พอใจ
103515051400171นายอุดร โชติมณีไชยวัฒน์
104515051400759นางสาวดวงใจ หมู่โสภิญ
105515051400049นางสาวณัฐธิรา สกุลเกิดผล
10650505140876นางสาวไพพรรณ อภิธรรมกิตติ
107515051400478นางสาวธิดารัตน์ ปะคำ
108515051401294นางสาวหทัยชนก วานิชสุจิต
109515051401278นางสาวสกาวรัตน์ โกสุมวัชราภรณ์
110515051400999นางสาวจุฬาลักษณ์ เอกเอี่ยมพันธุ์
111526051400020นางสาวสุชารี ภควณิช
112515051401633นางสาวสุชาดา ภางค์สอาด
113515051400619นางสาวณัฐพร สุขศรี
114515051401286นางสาวปรียารัตน์ ชำนาญวัฒกี
115515051400353นางสาวอรทัย ศรีโพนทอง
116523050310276นางสาวศศิประภา โสภี
117523050310284นายสาโรช กระจ่างแจ่ม
118523050310045นางกรรณิชา คชฤทธิ์
119523050310144นางสาวนาฎสุดา ศรีคำ
12052605147330นางสาวคุณาพร ลาภขุนทด
12150505140389นางสาวโสภิตา หนูอินทร์
122513050310236นางสาวเบญจมาศ ศรีคำ
12350505150396นางสาวอภิญญา แซ่อึ้ง
12450505140462นายชัยณรงค์ ชูพงศ์
125515051401211นายพีรพจน์ จงวิจิตรเจริญ
126515051400130นางสาวอนุสรา อั้นทรัพย์
127523050310318นายอุดร สิงห์นันท์
128523050310078นางสาวจิรพรรณ สมุทรน้อย
129523050310086นางสาวชมพูเนกข์ คงกลั่น
130523050310102นางสาวแดนสุภา ภาคของ
131523050310169นางสาวพัชรี โนรี
132523050310185นางสาวภัทรนันท์ ปานมัจฉา
133523050310235นางสาววรรณศิริ นิลอ่อน
134523050310292นายสุนทร อ่อนศรี
135523050310243นางสาววัชรี จำปามูล
136523050310094นายเด่น มหาพล
137523050310151นางสาวพรศิริ ลิบดาว
138523050310177นางสาวภัทรธินันท์ สุปัญบุตร์
139523050310300นางสาวอริสรา ตังสุรัตน์
14050505140959นายชำนาญ เพ็งพริ้ง
141523050310060นางสาวเกศริน กระพือพงษ์
142523050310250นางสาวนิชาภา ฮะบุญมี
143523050310268นายวิทยา แนบชิด
144536051400037นางสาวณัฏฐิกา คงยศ
145536051400243นางสาวณัฐชรีญา พฤกษชาติ
146525051500581นางสาวปวีณา วงศ์จินดา
147525051500698นางสาวพิรุณทิพย์ ศรีประเสริฐ
148525051500623นางสาวปิยธิดา ทับทิมดง