รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1523050310110นายทวีศักดิ์ เขมัษเฐียร
2523050310128นางสาวธัญลักษณ์ คำเพราะ
3536051400888นายเอกพันธ์ ทวีพูล
4536051400896นายเอกลักษณ์ เจนสวัสดิ์
5536051410580นางสาวสุภาภรณ์ บุญมี
6536051417155นายธนัท แซ่เตียว
7536051400011นางสาวจีราพร วงศ์รัตนกุล
8536051400037นางสาวณัฏฐิกา คงยศ
9536051400045นายณัฐพล แซ่ลี้
10536051400052นางสาวดรุณี เขางาม
11536051400060นางสาวทิพย์สุดา พึ่งสวัสดิ์
12536051400078นางสาวธัญญาภรณ์ อัยราคม
13536051400086นางสาวธิดารัตน์ คงอุบล
14536051400094นางสาวน้ำค้าง อ้อนสูงเนิน
15536051400136นายเกียรติศักดิ์ กิตติบุญเกศ
16536051400144นางสาวขนิษฐา สาเเดง
17536051400193นางสาวจุฬาลักษ์ ปลื้มหอม
18536051400201นางสาวชลธิชา ศรีสัมฤทธิ์
19536051400243นางสาวณัฐชรีญา พฤกษชาติ
20536051400250นายทวีวุฒิ ถาพันธ์
21536051400268นายทศพร นิลฟุ้งขจร
22536051400292นางสาวนภัสภรณ์ บุญเกลือ
23536051400318นางสาวนันทิชา มูลกิจ
24536051400326นางสาวเนตรชนก ทนหมัด
25536051400334นางสาวเบญจมาภรณ์ นวลละออง
26536051400359นางสาวประกายดาว คล้อยนาค
27536051400375นางสาวเปียทิพย์ จิตรธรรม
28536051410226นางสาวสุนีย์ นาคทัต
29536051410663นางสาวรุ่งนภา แก้วอยู่
30536051410689นางสาวกุลนิษธ์ ท่าแดง
31536051417049นางสาวนิตติยา ธาตุวิสัย
32536051417114นางสาววิภาวดี โตประดิษฐ์
33536051417122นายพุฒิพงศ์ อินเมืองแก้ว
34536051400524นางสาวประกายแก้ว ดวงวิญญาณ
35536051400532นางสาวพรนิภา อุ่นชู
36536051400540นางสาวภัชราพร หาญประชุม
37536051400557นางสาวภิญญดา บุญเลิศ
38536051400565นางสาวมาลีวัลย์ เที่ยงยุติ
39536051400599นางสาวแสงเดือน กาละพันธ์
40536051400698นางสาววิชชุดา สีชมภู
41536051400623นางสาวเพ็ญจันทร์ ไชยนคร
42536051400649นางสาวภัทราพร ใจดี
43536051400656นางสาวรุ่งทิวา พานทอง
44536051400714นางสาววิลินทร มะลิทอง
45536051400722นางสาวศรัญญา เอี่ยมเจริญ
46536051400730นางสาวศศิธร ไทยสาทตรา
47536051400748นางสาวศศิวิมล ฤทธิ์เทพ
48536051400755นางสาวสรัลพร โสภณพรพิทักษ์
49536051400763นายสัญชัย เล็กเพ็ชร
50536051400771นางสาวสาวดี เเรกขึ้น
51536051400789นางสาวสุดปรารถนา แก้วบัว
52536051400805นางสาวสุภารัตน์ ยอดลี
53536051400821นางสาวสุวิมล ขันคำ
54536051400847นายอภิวัฒน์ ดำรงมั่นวิวัฒน์
55536051400854นางสาวอัญชลี อินทร์มณี
56536051400870นางสาวอาภาภรณ์ ธำรงพิทยาธร
57515051400254นางสาวศศิธร เกิดสินธุ์
58515051401708นางสาวเพ็ญแข แสนดี
59515051401716นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ
6050505140900นางสาววรรณิสา คุ้มทอง
61515051400924นายอานนท์ แซ่เตียว
62536051400391นางสาวพัชรี จันกรี
63515051400288นางสาวสุรัตนา คงเที่ยง
64525051400949นายดิเรก เจริญ
65515051400304นายณัฐพงศ์ พันธ์เขียว
66515051400601นางสาวลลิตา เครืองเนียม
67525051400519นางสาววิสุมาศ ปรีชา
68525051400543นางสาวอักษราภัค อนูปกิจ
69525051400550นางสาวบุษกร อ่วมน้อย
70525051400063นางสาวธนภรณ์ เสาร์โสภณ
71525051400154นางสาวอรวิชญ์ กิตติเรืองวิทยา
72525051400220นางสาวญัสมีน เอี่ยมใจรักษ์
73525051400584นางสาวชลดา ปาวะรีย์
74525051400691นางสาวอรพรรณ ผลถาวรสุข
75525051400733นางสาวเรขา เรืองลักษณ์
76525051500136นายอิสระ ขุนเดช
77525051500144นางสาวเพ็ญประภา จำนงค์ธรรม
78525051500573นางสาวอิงควรรณ อาวรณ์
79525051500599นางสาวจิดาภา ศิริจำรัส
80515051400569นายพีระพงษ์ ดงใหญ่
81515051400536นางสาวจริยา แชะกระโทก
82525051500532นางสาวภัทราพร ภูมิประหมัน
83525051400659นางสาวอัจฉราภรณ์ วรรณดี
84515051401674นายปฏิพัทธ์ ลอยใหม่
85515051401690นายจุมพล พิทักษ์พรเกษม
86525051400568นายไชยวัฒน์ แสวงเวช
87525051500151นางสาวพรนภัส กำพลวรรณ
88525051400667นางสาวปฐมาพร พลจันทร์
89525051400774นางสาวอัญชลี จริงแล้ว
90525051400857นางสาวอังสิชา ดวงเด่นทรัพย์
91525051400865นายณัฐวุฒิ สุมิตไพบูลย์
92525051400873นางสาวศศิธร บัวมี
93525051400907นางสาวอภิญญา ล้วนสุวรรณ
94525051500706นางสาวอลิศรา ศักดิ์สิทธิ์
95525051500714นางสาวผจงพร ก้อนคำ
96525051400345นางสาวอรดี แดงสระน้อย
97525051500540นางสาวทิพาวรรณ มีด้วง
98525051400196นายเกียรติศักดิ์ มณฑาทอง
99525051400741นายทัฐชวิน พวงภู่
100525051500631นางสาวทิพวรรณ พวกคง
101525051400352นางสาวภาวิตา พิมนิสัย
102525051500615นางสาวยุพดี วรรณสิงห์
103525051400030นางสาวดารณี ดีประเสริฐ
104525051500581นางสาวปวีณา วงศ์จินดา
105525051400162นางสาวพรรณทิพา เรืองสูงเนิน
106525051400170นางสาวสุนิษา สิงห์จำนงค์
107525051400089นางสาวณัฐวรา พันธ์โพธิ์
108525051400360นางสาวสุภาพร สายสุด
109525051400253นายพรเทพ ยมะคุปต์
110525051400428นางสาวกัญญาฎา กันตถาวร
111525051400683นางสาวปิยพร ทองลือ
112525051400766นายกิรชัย เล็งอุดมลาภ
113525051500789นางสาวกัณต์วิรินทร์ รติพงษ์การุณ
114525051500201นางสาวเสาวิณี จีนสมุทร
115525051400634นางสาวปริชาติ ปัญญา
116525051500748นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสะอาด
117525051400642นางสาวปณาลี ไกรสุริยวงศ์
118525051400303นางสาวชนิกรรดา สาครรักษา
119525051500185นายธนัช ศรีเทพ
120525051500011นางสาวแพรวพิไล ชูราช
121525051500227นางสาววรินทร สิริคุตจตุพร
122525051400790นายณัฐรัตน์ โรนุสิต
123525051500607นางสาวสุพัตรา คาแพง
124525051400386นางสาวอรวี วงกลม
125525051400899นางสาวอัญญาพร เจาฑานนท์
126525051400832นางสาวกนกนาฏ เอี่ยมนาวา
127525051500730นางสาวระวีวรรณ การทวี
128525051500763นางสาวศรัญญา พานิช
129525051500722นางสาวอรอนงค์ จันละคร
130525051400915นางสาวพัชราวรรณ วุฒิยา
131525051500193นางสาวจงรัก ช่อศรีคำ
132525051500664นางสาวยุวธิดา แสงคำ
133525051500797นายสรวิชญ์ คำนาค
134525051500672นางสาววราภรณ์ เปลี่ยนผึ้ง
135525051400279นางสาวสุนิสา ตรีสุวรรณ์
136525051500698นางสาวพิรุณทิพย์ ศรีประเสริฐ
137525051500516นางสาวสุดารัตน์ เตียเปิ้น
138525051400576นางสาววัชราภรณ์ จากผา
139525051400147นางสาวญาดา ใจห้าว
140525051400600นางสาวอโนมา เผือกน้อย
141525051500623นางสาวปิยธิดา ทับทิมดง
142525051400014นางสาวจิตรทิตา นุ่นสังข์
143525051400261นายธงไชย ตังตระกูล
144525051500250นางสาวปิยะนุช เอียยะบุตร
145525051500110นายไพศาล แย้มกลีบ
146525051400295นางสาวพรินพิภัทรา กัลยาณมิตร
147525051400840นางสาวชรินรัตน์ ทองประสิทธิ์
148525051500284นายธีราพันธ์ ลิขสิทธิ์พงศ์
149525051400113นางสาวปราชญา ใจใส่
150525051400402นางสาวอาริศรา ทับทิมไทย
151525051500078นายอาทร หนูมา
152536051410283ว่าที่ร้อยยลดา สำลีใย
153525051400139นางสาววิภา สารีวงษ์
154525051500037นางสาววรพิชชา บุษเกตุ
155525051500086นางสาวอภิญญา มาหา
156536051410168นางสาวนุชติญา เกตุเที่ยง
157536051410077นางสาวกุณฑลี จันทนา
158536051410259นางสาวอันธิกา กอบวัฒนกุล
159525051400956นายศิวากร เกียรติชื่น
160536051400383นายพงศกรณ์ สินสวัสดิ์
161536051410218นายสุทิน ชัยแสง
162525051400964นางสาวสุนิสา ทองแย้ม
163536051410267นางสาวธรรมาภรณ์ เท่าสิงห์
164536051410176นายประสพพร ทวีเปล่ง
165536051410101นางสาวดลนภา คลังวิเชียร
166525051400998นายธนวิทย์ กมลศิริประเสริฐ
167536051410150นางสาวนิภาวรรณ ไวจำปา
168536051410192นางสาวพัณณ์นิรา ไพศาลพนิตกุล
169536051410234นางสาวสุพิณญา สุทธิรุ่งอนันต์
170536051400664นางสาวรุ่งฝัน เลิศยุทธิไกร
171536051400904นางสาวสุธีธิดา สวนสะอาด
172536051410747นางสาวธณัชชา จันทร์สุคนธ์
173536051417023นางสาววัชราภรณ์ ภัทรอจลานันท์
174536051400615นายณฐกฤต ปั้นอุดม
175546051410209นางสาวกัญณีญา เกตุเลขา
176546051410282นางสาวลัดดาวัลย์ คงมาก
177525051400329นางสาวเพชรินทร์ หอมชื่น
17851605147118นางสาวสุรัตตา ล้อมวงษ์
179525051500177นายนฤชา สวนสระแก้ว
180525051400022นางสาวปิยาภรณ์ ม่วงทอง
181525051400972นายถิรายุ แสงทอง
182536051417031นางสาวศิริวรรณ เมฆหมอก
183536051417163นายณัฐวุฒิ เทวา
184525051400980นางสาววรากร รัตนบัติ
185536051417189นางสาวกนกวรรณ กันหนู
186535051500234นายจตุพล แสนภูวา
187536051417171นางสาวจิตพิสุทธิ์ ทองอินทร์
188536051417080นายภูมิวัฒน์ ตันบี้
189536051400912นางสาวโสรยา พูลทรัพย์